ประชุมสัมมนาคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา 23 เขตใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน

  
     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 1 เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสัมมนาคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา 23 เขตใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
นายชุมพร แสงมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา 23 เขตใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน วันนี้ที่โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมจำนวน 400 คน
เนื่องจากการบริหารจัดการศึกษา ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีอำนาจหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎ ระเบียบและกฎหมาย โดยได้กำหนดบทบาทหน้าที่ไว้ 5 บทบาทคือ กำกับดูแลการบริหารจัดการศึกษา ประสาน ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนในพื้นที่ พิจารณาให้ความเห็นชอบการแบ่งส่วนราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ออกหลักเกณฑ์ระเบียบข้อบังคับตามที่กฎหมายกำหนด และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎกระทรวงและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
การสัมมนาครั้งนี้เพื่อให้คณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบนโยบายการจัดการศึกษา เข้าใจหลักการกระจายอำนาจและการบริหารงานโดยองค์คณะบุคคล มีความรู้ความสามารถ มีความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ และได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการร่วมกันดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป
 
1 ตุลาคม 2551 , 11:53 น. , อ่าน 1176  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่