ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชุมชน จังหวัดเชียงใหม่

  
    สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ รายงานความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนกันยายน 2551
ตามที่กรมการพัฒนาชุมชนได้มอบหมายให้จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของชุมชน และร่วมกันพัฒนาชุมชนแบบบูรณาการ และเพื่อให้ชุมชนมีบทบาทในการร่วมคิด ร่วมจัดทำแผน และร่วมดำเนินการแก้ไขปัญหาของชุมชนอย่างต่อเนื่องจริงจัง โดยในเดือนกันยายน 2551 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอและจังหวัดได้ร่วมกับภาคีการพัฒนาดำเนินการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชุมชนประกอบด้วย
กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน มีการปรับแผนชุมชนเพื่อให้มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหว พัฒนาระบบสร้างเกณฑ์ชี้วัดและใช้กระบวนการประเมินคุณภาพแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วม ดำเนินการประเมินคุณภาพแผนชุมชนให้ได้แผนชุมชนดีเด่นในแต่ละระดับ โดยแผนชุมชนดีเด่นลำดับที่ 1 ของจังหวัดเชียงใหม่คือ แผนชุมชนบ้านใหม่วังผาปูน หมู่ที่ 15 ต.แม่วิน อ.แม่วาง ได้เข้าร่วมการประเมินคุณภาพแผนชุมชนของศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชน เขตที่ 5 ซึ่งมีจังหวัดเชียงราย พะเยา ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอนและเชียงใหม่ และได้ผลคะแนนเป็นลำดับที่ 1
กิจกรรมการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้ดำเนินการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นรากฐานของชีวิตในหมู่บ้าน จัดทำโครงการสร้างพลังชุมชนขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยทำการประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามแบบการประเมินของกระทรวงมหาดไทย จัดระดับหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด และจัดระดับหมู่บ้านเป็น 3 ระดับคือ ระดับ พออยู่ พอกิน ระดับ อยู่ดี กินดี และระดับ มั่งมี ศรีสุข
กิจกรรมการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ของชุมชน มีการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ชุมชนของจังหวัดเชียงใหม่ โดยขยายผลจากระดับอำเภอละ 1 แห่งไปสู่ระดับตำบลและหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น โดยนอกจากการจัดระบบข้อมูลที่สำคัญของชุมชนในศูนย์เรียนรู้ ให้เป็นหมวดหมู่ การบูรณาการการทำงานกับภาคีระดับตำบล ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมระดับหมู่บ้านในศูนย์เรียนรู้ และใช้ประโยชน์ของศูนย์เรียนรู้ชุมชนนำไปสู่การเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง สิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรมด้วย
 
1 ตุลาคม 2551 , 19:08 น. , อ่าน 1193  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่