องคมนตรีเป็นประธานในพิธีสืบชะตาหลวงผู้สูงอายุกว่า 4 พันคนในจังหวัดเชียงใหม่

  
     องคมนตรีเป็นประธานในพิธีสืบชะตาหลวงผู้สูงอายุกว่า 4 พันคนในจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวันผู้สูงอายุสากล
พลเอกสุรยุทธ์ จุลลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีสืบชะตาหลวงผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ กว่า 65 องค์กร ได้ร่วมจัดพิธีดังกล่าว ณ วัดสวนดอกพระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้สูงอายุร่วมงานกว่า 4 พันคน ทั้งนี้เพราะองค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 1 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันผู้สูงอายุสากลองค์กรต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดงานดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่ 14 แล้ว โดยปีนี้จัดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 81 พรรษา โดยพิธีสืบชะตา เป็นประเพณีล้านนาที่เชื่อว่าเป็นสิริมงคลแก่ผู้สูงอายุและผู้ร่วมพิธีให้มีชีวิตอยู่อย่างสุขสบาย ปราศจากโรคภัย ให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป
องคมนตรีกล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นแบบอย่างของผู้สูงอายุที่ดี ทรงเป็นต้นแบบของผู้สูงอายุทั้งด้านสุขภาพ การปฏิบัติตนและการดำเนินชีวิตตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง
จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดในภาคเหนือตอนบนมีจำนวนผู้สูงอายุร้อยละ 13 และเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็ว สูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ยของประเทศ ขณะที่คาดการณ์ว่าปี 2563 จำนวนประชากรผู้สูงอายุจะสูงเป็นร้อยละ 19 จำนวน 11 ล้านคนจากปัจจุบันที่มี 7 ล้านคน ก่อให้เกิดปัญหาอัตราพึ่งพิงสูงขึ้น และปัญหาด้านสุขภาพและรายได้ไม่เพียงพอ ขณะที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีชมรมผู้สูงอายุ 1,800 ชมรม มากที่สุดในประเทศไทย อย่างไรก็ตามองค์กรที่เกี่ยวข้องได้ร่วมทำงานเพื่อผู้สูงอายุมาอย่างต่อเนื่อง
 
3 ตุลาคม 2551 , 17:22 น. , อ่าน 1189  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่