ประชุมทิศทางส่งเสริมการท่องเที่ยวเชียงใหม่ปี 2552

  
     ตัวแทนหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ร่วมประชุมหารือเพื่อวางแผนทิศทางส่งเสริมการท่องเที่ยวเชียงใหม่ปี 2552
นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ทิศทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกันของจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2552 ณ โรงแรมดิเอมเพรส จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อบูรณาการระดมแนวทางการดำเนินการท่องเที่ยวร่วมกันของจังหวัดเชียงใหม่ และสนับสนุนส่งเสริมปีแห่งการท่องเที่ยวไทย ปี 2552 ซึ่งขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่มีความพร้อมที่จะรองรับนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวที่จะมาถึงนี้ และได้มีการเตรียมความพร้อม โดยการจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกัน ทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกันกำหนดทิศทางส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกัน เน้นให้เกิดการท่องเที่ยวภายในภูมิภาคและระหว่างภูมิภาค ส่งเสริมการขายการท่องเที่ยวในต่างประเทศ เน้นการสร้างปริมาณ คุณภาพ รายได้จากการท่องเที่ยวให้เพิ่มขึ้น ตลอดจนบูรณาการการทำงานท่องเที่ยวในเชิงรุกทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ตามแนวยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด
เป้าประสงค์สำคัญคือการให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองน่าอยู่และเมืองน่าเที่ยว พัฒนาและส่งเสริมงานบริการท่องเที่ยวภายในภูมิภาค โดยจะจัดศูนย์ข้อมูลเบ็ดเสร็จด้านการท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 7 ภาษา ตั้งเคาน์เตอร์เซอร์วิสที่ท่าอายานนานาชาติเชียงใหม่ จัดอบรมชุมชนด้านท่องเที่ยวทั้ง 24 อำเภอ จัดอบรมอาสาท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ สนับสนุนพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยวเพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง การประชุมดังกล่าวมีการเสนอความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์อย่างหลากหลาย ซึ่งจังหวัดรับที่จะนำไปปรับแผน ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดในปี 2552 ต่อไป
 
7 ตุลาคม 2551 , 14:54 น. , อ่าน 1184  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่