ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองน่าอยู่และเมืองน่าเที่ยวสู่ระดับเวิรล์ดคลาส

  
     สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่จัดสรรงบประมาณส่งเสริมการท่องเที่ยวให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองน่าอยู่และเมืองน่าเที่ยว ยกระดับการท่องเที่ยวเชียงใหม่สู่ระดับเวิรล์ดคลาส
นายสมชัย ใหม่จันทร์แดง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่า นโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ในปีนี้มีเป้าประสงค์ให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองน่าอยู่และเมืองน่าเที่ยว โดยมีกลยุทธ์พัฒนาการท่องเที่ยว พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ โดยปี 2552 สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดสรรงบประมาณสำหรับจัดทำโครงการพัฒนาระบบบริการท่องเที่ยว 1 ล้านบาท โครงการอบรมและสร้างเครือข่ายนักท่องเทียว 5 แสนบาท โครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อท่องเที่ยว 7 ภาษา 1 ล้าน 5 แสนบาท และโครงการยกระดับท่องเที่ยวเชียงใหม่สู่สากล 3 ล้านบาท โดยจะทำกิจกรรมงานไม้ดอกไม้ประดับ ประเพณียี่เป็งและสงกรานต์สู่ระดับเวิร์ลด์คลาส
สำหรับแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่นั้นหน่วยงานต่าง ๆ ได้บูรณาการ โดยจะมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างหลากหลาย ในช่วงระหว่างวันที่ 9-11 ตุลาคมนี้ จะมีงานเชียงใหม่ แอนด์ นอร์ท ทัวริซึม ฟอรั่ม ที่สวนเฉลิมพระเกียรติราชพฤกษ์ 2549 นอกจากนี้ในปีหน้าจะมีงานมหกรรมกลองนานาชาติ และงานแอดวานเจอร์ เฟสติวอล
 
7 ตุลาคม 2551 , 14:55 น. , อ่าน 1216  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่