มอบบ้านมั่นคงให้แก่ประชาชนที่ไร้ที่อยู่อาศัยที่ชุมชนหมื่นเงินกอง

  
    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานมอบบ้านมั่นคงให้แก่ประชาชนที่ไร้ที่อยู่อาศัยที่ชุมชนหมื่นเงินกอง จังหวัดเชียงใหม่
นายอุดมเดช รัตนเสถียร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีมอบบ้านเดี่ยว สองหลัง และบ้านแฝดหนึ่งหลังให้แก่ประชาชน 4 ครัวเรือนในชุมชนหมื่นเงินกอง ตำบลพระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เนื่องในวันที่อยู่อาศัยโลก ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดโครงการดังกล่าวที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นแห่งที่สอง เพื่อแก้ปัญหาการไร้ที่อยู่อาศัย โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ในการช่วยเหลือผู้มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ไร้ที่อยู่อาศัยโดย พอช.สนับสนุนงบประมาณครอบครัวละ 20,000 บาท กู้ยืมจากชุมชนส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งจากเงินออมของผู้ได้รับการช่วยเหลือเอง ส่วนที่เหลือกู้จากสถาบันการเงิน พอช.เป็นผู้ปล่อยสินเชื่อร้อยละ 6 ต่อปี ระยะเวลาไม่เกิน 15 ปี บ้านเดี่ยวชั้นเดียวราคา 85,000 บาท บ้านเดี่ยวยกสูง 110,000 และบ้านแฝดสองแสนบาท ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวว่า การให้การช่วยเหลือนั้นต้องได้รับความร่วมมือจากคนในชุมชนโดยรัฐบาลเป็นหน่วยงานพี่เลี้ยงเท่านั้น
เทศบาลนครเชียงใหม่ได้ดำเนินโครงการบ้านมั่นคง เพื่อพัฒนาความมั่นคงในการอยู่อาศัยของคนจนในชุมชนแออัด โดยสัมพันธ์กับมิติเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมในชุมชน โดยให้ชุมชนและท้องถิ่นเป็นกลไกหลักในการดำเนินงานจนถึงปัจจุบันทั้งหมด สองเมือง 32 ชุมชน 2,549 ครอบครัว ได้แก่ชุมชนหัวฝาย ชุมชนหมื่นเงินกอง ชุมชนทิพยเนตร ชุมชนท่าสะต๋อย เป็นต้น
 
18 ตุลาคม 2551 , 15:44 น. , อ่าน 1229  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่