สรรหาสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการเป็นครั้งแรกของประเทศไทย

  
     กรรมการนโยบาย ทีวีไทย.ทีวีสาธารณะขึ้นเหนือเพื่อสรรหาสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่ผู้ชม ผู้ฟังมีส่วนร่วมกำหนดรายการทีวี.
นางจินตนา พันธุฟัก นายสมชาย สุรวรณบรรณ นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป และนางมัทนา หอมลออ กรรมการนโยบาย และคณะทำงานประสานการสรรหาสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย หรือ ส.ส.ท.ร่วมประชุมคัดเลือกตัวแทนสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ซึ่งเป็นภารกิจหนึ่งของคณะกรรมการนโยบายตามาพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย มาตรา 45 ซึ่งการจัดตั้งสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการจะสามารถเสนอชื่อได้ 2 รูปแบบคือ โดยองค์กรภาคประชาสังคมในระดับภูมิภาค9 ภูมิภาค ภูมิภาคละ 2 คน และเสนอโดยองค์การภาคประชาสังคมตามกลุ่มเฉพาะ 16 กลุ่ม เพื่อคัดเลือกให้เหลือเพียง 50 คน ภายใน 120 วันตามที่กฎหมายกำหนดโดยได้ดำเนินการภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดขอนแก่น ก่อนที่จะกระจายไปทุกภูมิภาคของประเทศโดยสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการจะเป็นผู้สะท้อนความต้องการของผู้รับชมและรับฟังรายการทีวีไทย ทีวีสาธารณะได้ถูกต้องตรงตามความต้องการและนับเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่ผู้ชม ผู้ฟังมีส่วนร่วมในการเสนอรายการในรูปแบบที่ตนชอบ โดยได้จัดระดมความคิดเห็น 3ประเด็นคือ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อทีวี.ไทย ข้อเสนอแนะต่อการกระจายเสียงและแพร่ภาพต่อองค์การ และผู้ชมผู้ฟังควรมีบทบาทและมีส่วนร่วมอย่างไร
ปัจจุบันทั้ง 9 ภูมิภาคมีผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นสมาชิกสภาผู้ชมรายการ ถึง 1,300 คน ขณะที่เครือข่ายองค์กรประชาสังคมในระดับภูมิภาคมีผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้งสิ้น 102 คน จังหวัดเชียงใหม่มีผู้ได้รับการเสนอชื่อมากที่สุด 47 คน โดยการดำเนินรายการของทีวีไทย ทีวีสาธารณะ จะต้องอยู่บนพื้นฐานของความหลากหลายในทุกมิติ แตกต่าง มีสุนทรีย มีรสนิยม และมีส่วนร่วมทุกกระบวนการ ทุกขั้นตอน
 
18 ตุลาคม 2551 , 15:45 น. , อ่าน 1184  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่