ธนาคารแห่งประเทศไทย จัดงานเศรษฐทัศน์ธนาคารแห่งประเทศไทย

  
     ธนาคารแห่งประเทศไทย จัดงานเศรษฐทัศน์ธนาคารแห่งประเทศไทย ประกวดบทความทางเศรษฐศาสตร์สำหรับนิสิตนักศึกษา ที่จังหวัดเชียงใหม่
นางวันทนา เฮงสกุล ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสนับสนุนการบริหาร ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน เศรษฐทัศน์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2551 ณ ศูนย์วิเคราะห์เชิงปริมาณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งงานดังกล่าวเป็นโครงการประกวดบทความทางเศรษฐศาสตร์สำหรับนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา(ปริญญาโท-เอก) เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นเยาวชนไทยให้มีความสนใจค้นคว้าหาวิชาความรู้เพิ่มเติม รู้จักวิธีวิเคราะห์วิจัยในด้านเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจการเงิน รวมทั้งจะเป็นการยกระดับการศึกษาและการสร้างผลงานวิจัยของนิสิตนักศึกษาไทยให้ทัดเทียมกับนักศึกษานานาชาติ ส่งเสริมให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เข้าใจเหตุและผลถูกต้องตามหลักเศรษฐศาสตร์และสถานการณ์ปัจจุบัน สามารถผลิตผลงานในรูปบทความ หรืองานวิจัย ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่นำไปใช้ประโยชน์ได้ อีกทั้งสนับสนุนการศึกษาและเสริมสร้างโอกาสในการเผยแพร่ผลงานของนิสิตนักศึกษา ซึ่งจะเป็นพลังและกำลังใจในการศึกษาในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น
 
23 ตุลาคม 2551 , 14:04 น. , อ่าน 1188  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่