รายงานพิเศษ ต้นพุดจีบ แก้โรคอัลไซเมอร์

  
     รายงานพิเศษ : นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค้นพบสารสกัดจากต้นพุดจีบ มีสรรพคุณแก้โรคอัลไซเมอร์ในหนูทดลอง เตรียมพัฒนาสกัดเป็นยารักษาอัลไซเมอร์แล้ว
โรคอัลไซเมอร์ เป็นอาการสมองเสื่อม ชนิดหนึ่งเกิดจากการตายของเซลล์สมอง ทำให้การทำงานของสมองเสื่อมลงจนกระทั่งส่งผลกระทบต่อกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วยโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ ขณะที่ยารักษาโรคอัลไซเมอร์นั้นต้องนำเข้าจากต่างประเทศและมีราคาแพงมาก หลังจากที่ศึกษาผลการวิจัยของทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยนเรศวรที่เกี่ยวกับสรรพคุณของต้นพุดจีบ หรือพุดพิทยา ว่ามีสารที่สามารถเพิ่มสารสื่อประสาท รศ.ดร.ทภญ.สิริพร ฉัตรทิพากร พร้อมคณะวิจัยโดยได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย หรือ สกว.ได้ทดลองค้นคว้าในหนูทดลองจนกระทั่งพบว่าสารสกัดในต้นพุดจีบที่มีฤทธิ์เพิ่มสารสื่อประสาท และ มีสรรพคุณใกล้เคียงกับยารักษาโรคอัลไซเมอร์ที่นำเข้าจากต่างประเทศ โดยเป็นการทดลองในระดับเซลล์
โดย รศ.ดร.ทภญ.สิริพร เล่าว่า โรคอัลไซเมอร์เป็นความผิดปกติที่มีผลโดยตรงต่อสมองซึ่งเป็นศูนย์การสื่อสารในการควบคุมความรู้สึก และการตอบสนอง การสื่อสารในร่างกายจะถูกส่งผ่านสมอง โดยมีสารเคมีที่เรียกว่าสารสื่อประสาท เป็นตัวสื่อสาร สารนี้จะนำคำสั่งจากสมองไปยังอวัยวะเป้าหมายเพื่อให้เกิดการทำงาน โดยสารสื่อประสาทที่มีความสำคัญที่มีความจำเป็นต่อร่างกายคือสารอะเซติลโคลีน ซึ่งมีเอนไซม์ อะเซติล-โคลีนเอสเทอเรส ควบคุม โดยผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์นั้นจะมีสารดังกล่าวลดลงอย่างมาก การรักษาผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์คือการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์อะเซติลโคลีน เอสเทอเรสและเพิ่มปริมารสารสื่อประสาท ซึ่งสารสกัดจากต้นพุดจีบสามารถให้ผลเช่นเดียวกับตัวยากาเลนทามินที่รับประทานแก้โรคอัลไซเมอร์เมื่อทดลองในหนูทดลองและนำเซลสมองมาวัดด้วยเครื่องมือ
ปัจจุบันโรคอัลไซเมอร์นั้นยังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ และยังไม่มีวิธีป้องกัน การรักษาจึงเป็นการรักษาตามอาการ ขณะที่การทดลองดังกล่าวยังไม่ได้สารบริสุทธิ์ที่สามารถนำมาให้มนุษย์กินเป็นยาได้ ขณะนี้ได้ประสานไปยังคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อสกัดเป็นยาแล้ว
ในระยะต่อไปคณะวิจัยจะจดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา และจะศึกษาค้นคว้าทดลองต่อ ซึ่งหากสามารถสกัดเป็นยาสำหรับรักษาโรคอัลไซเมอร์ได้แล้วจะสามารถลดค่าใช้จ่ายจากการซื้อยารักษาโรคอัลไซเมอร์จากต่างประเทศที่แพงมากในขณะนี้ได้กว่าครึ่ง
 
23 ตุลาคม 2551 , 14:04 น. , อ่าน 1223  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่