มท.3 ตรวจราชการที่จังหวัดเชียงใหม่

  
     รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุจะใช้แนวทางการจัดการที่ดินจังหวัดเชียงใหม่เป็นแม่แบบแก่การบริการจัดการที่ดินทั่วประเทศ
นายประสงค์ โฆษิตานนท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนายสุพล ศรีพันธุ์ รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ตรวจราชการที่สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อตรวจโครงการระบบสารสนเทศที่ดินเพื่อการบริหารจัดการที่ดิน ซึ่งขณะนี้ได้ลดขั้นตอนการทำงานลงและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการทำงานเพื่อการบริการประชาชนที่สะดวกรวดเร็วกว่าเดิม โปร่งใส เสมอภาค ถูกต้อง รวดเร็ว ออนไลน์เชื่อมโยงกับทะเบียนราษฎร์ ตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ได้ตลอดเวลา
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าจะนำแนวทางการทำงานด้านบริหารจัดการข้อมูลของสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่เป็นแนวทางสำหรับการดำเนินงานในสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ
นอกจากนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยังได้เข้าตรวจเยี่ยมในพื้นที่ผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค และผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ ณ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจพื้นที่ชุมชนวัดเกต-ฟ้าฮ่าม พื้นที่บริเวณแนวถนนวงแหวนรอบเมืองเชียงใหม่ การวางผังบริเวณปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร และตรวจพื้นที่ก่อสร้างศาลาของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตบริเวณวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
 
24 ตุลาคม 2551 , 21:24 น. , อ่าน 1194  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่