สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย เลือกเชียงใหม่และเชียงรายแม่แบบนำร่องแก้ปัญหามลพิษหมอกควัน

  
     สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย เลือกเชียงใหม่และเชียงรายเป็นพื้นที่นำร่องแก้ปัญหามลพิษหมอกควัน โดยจะนำกรณีศึกษาไปเป็นแม่แบบแก้ปัญหาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
โครงการปฏิบัติการการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ร่วมจัดการประชุมนานาชาติว่าด้วยปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างยั่งยืน “เมืองเขียวขจี จุดหมายสำหรับอนาคต” ที่โรงแรมคันทารี ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีตัวแทนจากประเทศออสเตรเลีย แคนาดา บังคลาเทศ อินเดีย อินโดนีเซีย ลาว มาเลซีย เมียนม่าร์ เนปาล ฟิลลิปินส์ เวียดนามและไทยร่วมประชุม นางมณทิพย์ ศรีรัตนา ทาบูกานอน หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่ากาประชุมดังกล่าวเพื่อศึกษาวิจัยให้เกิดการจัดการที่ดีเพื่อนำไปสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยมีประเด็นที่น่าสนใจคือ การจัดการเมืองเพื่อประโยชน์อย่างยั่งยืน การจัดการที่ดิน เมืองน่าอยู่ การลดปัญหามลพิษ การจัดการพลังงานในเมือง การลดภาวะโลกร้อนและปัญหาระดับโลกอื่น ๆ โดยหลักของการจัดประชุมครั้งนี้เป็นเรื่องของ Green city โดยจะหาแนวทางที่จะให้เกิดการพัฒนาไปพร้อม ๆ กับการดูแลสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกันสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ได้เริ่มศึกษาข้อมูลใช้พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย เป็นพื้นที่สำหรับกรณีศึกษาในการแก้ปัญหามลพิษหมอกควัน เพื่อนำไปเป็นแม่แบบในการแก้ปัญหาในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
ในการประชุมดังกล่าวคณะได้ไปดูงานการแก้ปัญหามลพิษคลองแม่ข่า ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ในวันพรุ่งนี้ด้วย
 
29 ตุลาคม 2551 , 01:20 น. , อ่าน 1185  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่