ม็อบข้าวโพดยอมสลายตัวแล้ว

  
     ม็อบข้าวโพดยอมสลายตัวแล้ว หลังจากได้รับคำตอบเป็นที่น่าพอใจ กรมการค้าภายในจะรับจำนำที่ราคากิโลกรัมละ 8.50 และกำหนดวันรับซื้อที่แน่นอน
หลังจากเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดกว่าสองพันคนปิดล้อมศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาไม่ให้ข้าราชการและลูกจ้างนับพันคนออกจากศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ได้ ล่าสุดกลุ่มผู้ชุมนุมได้ยินยอมให้ข้าราชการและลูกจ้างรวมทั้งผู้มาติดต่อในศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่เมื่อเวลาประมาณ 19.10 น. โดยนายชูชาติ กีฬาแปง นายไพโรจน์ แสงภู่วงษ์ และนายชุมพร แสงมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยพลตำรวจตรีสุเทพ เดชรักษา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำบันทึกข้อความจากอธิบดีกรมการค้าภายในมาชี้แจงแก่ผู้ชุมนุม ถึงมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอให้ดำเนินการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 2551/52 โดยมีเป้าหมายรับจำนำข้าวโพดเมล็ด 500,000 ตัน โดยให้องค์การคลังสินค้าเป็นผู้รับฝากเก็บและออกใบประทวนและ ธกส.รับจำนำใบประทวนที่ อคส.ออกให้เกษตรกร โดยผลผลิตที่เกษตรกรนำมาจำนำจะต้องเป็นผลผลิตมาจากไร่ของตนเอง และยังเป็นกรรมสิทธิ์ของเกษตรกรในวงเงินไม่เกินคนละ 350,000 บาท โดยต้องมีหนังสือรับรองความเป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 2551/52 กำกับมาด้วย และสามารถจำนำได้ทั้งในพื้นที่ตนเองและจังหวัดที่มีเขตติดต่อกัน รับจำนำระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2551-28 กุมภาพันธ์ 2552 ระยะเวลาไถ่ถอนใบประทวนภายใน 3 เดือนนับจากเดือนที่รับจำนำ ระยะเวลาโครงการเดือนพฤศจิกายน 2551 ถึงธันวาคม 2552 โดยกำหนดราคารับจำนำข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ชนิดเมล็ด ณ ความชื้นร้อยละ 14.5 กิโลกรัมละ 8.50 บาท ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งดำเนินการเพื่อให้สามารถดำเนินการได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด
ขณะเดียวกันจังหวัดเชียงใหม่ได้ทำบันทึกเรื่องจุดรับจำนำข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เกษตรกรนำมาจำนำ โดยจะเปิดรับจำนำ 10 จุด โดยจุดรับมอบจะต้องยินยอมเข้าร่วมโครงการด้วยความสมัครใจ โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและตัวแทนเกษตรกรลงนามในหนังสือ เกษตรกรพอใจจึงสลายตัวไปในเวลาต่อมา
 
29 ตุลาคม 2551 , 01:25 น. , อ่าน 1200  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่