ก้าวต่อไปกรมประชาสัมพันธ์จะให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์ชาติ จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

  
     รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ระบุก้าวต่อไปกรมประชาสัมพันธ์จะให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์ชาติ จังหวัดและกลุ่มจังหวัดเพื่อทำงานสนองความต้องการประชาชนในพื้นที่เน้นการประชาสัมพันธ์คุณภาพ
นายไพฑูรย์ ศรีรอด รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวในโอกาสติดตามงานที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ว่า แนวทางการทำงานของกรมประชาสัมพันธ์ในระยะต่อไปคือให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัด และดำเนินงานตามวาระแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ส่งเสริมการท่องเที่ยว ด้านการเกษตร วัฒนธรรม เทคโนโลยี รณรงค์แก้ปัญหาภาวะโลกร้อน และความยากจนของประชาชน ทั้งนี้จะพัฒนารูปแบบการนำเสนอ เนื้อหา สาระ ปรับปรุงเทคโนโลยีและพัฒนาบุคลากรให้นำเสนอข้อมูลที่ทันสมัย ตามความต้องการของประชาชน โดยจะต้องตอบสนองท้องถิ่น
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ยังกล่าวด้วยว่าในการทำงานของกรมประชาสัมพันธ์นั้น จะทำหน้าที่สะท้อนปัญหาความต้องการของประชาชนสู่รัฐบาล และนำนโยบายการทำงานของภาครัฐสู่ประชาชน เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง โดยจะไม่อยู่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเน้นการสร้างความสมานฉันท์ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลอย่างถูกต้อง จึงจะเป็นการปฏิบัติงานด้านสื่อที่สมบูรณ์
ขณะเดียวกันในเรื่องของบทบาทของวิทยุเพื่อการศึกษานั้น กรมประชาสัมพันธ์มีหน้าที่ให้ความรู้นอกระบบแก่ประชาชนเพื่อให้เกิดปัญญา ตอบสนองท้องถิ่น โดยจะให้ความสำคัญกับนโยบายจากส่วนกลางร้อยละ 50 และอีกร้อยละ 50 จะประสานกับสถานศึกษาในพื้นที่เพื่อการประชาสัมพันธ์ที่ตอบสนองท้องถิ่นอย่างแท้จริง
 
30 ตุลาคม 2551 , 19:04 น. , อ่าน 1187  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่