งานจับคู่นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ 2551

  
     งานจับคู่นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ 2551 ที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการนำผลงานวิจัยไปพัฒนาสร้างนวัตกรรมสำหรับสินค้าเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้เท่าทันกับโลกยุคการแข่งขัน
สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานจับคู่นวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ 2551 (Inno-Matching 2008) ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายอาคม ศุภางค์เผ่า ประธานสมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย สาขาเชียงใหม่-ลำพูน กล่าวว่า งานดังกล่าวเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานผู้ประกอบการ SMEs ไทย ที่มีศักยภาพด้ายนวัตกรรมและผู้ประกอบการ SMEs ไทยที่ต้องการนวัตกรรม ได้พบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน อันเป็นการจุดประกายและสร้างความตื่นตัวในการทำธุรกิจเพื่อใช้นวัตกรรมพัฒนาสินค้า เชื่อมโยงงานวิจัยและสิทธิบัตรและนวัตกรรมจากสถานศึกษาสู่ภาคธุรกิจเพื่อพัฒนาสินค้าสร้างความแตกต่างให้ตรงความต้องการของตลาดอันเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มในตัวสินค้าในยุคการแข่งขันเช่นนี้
กิจกรรมภายในงานจับคู่นวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ 2551 มีการสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับการนำนวัตกรรมไปไช้ในเชิงพาณิชย์ การเสวนาของผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ จัดแสดงนิทรศการงานวิจัยและผลิตภัณฑ์นวัตกรรมประเภทต่าง ๆของหน่วยงานและสถาบันการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ อันเป็นการกระตุ้นให้มีการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ แก้ปัญหาลดการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับ
 
30 ตุลาคม 2551 , 19:05 น. , อ่าน 1173  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่