สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จะครบรอบ 48 ปีแห่งการก่อตั้งในวันที่ 31 ตุลาคมนี้

  
     สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จะครบรอบ 48 ปีแห่งการก่อตั้งในวันที่ 31 ตุลาคมนี้ โดยผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ระบุก้าวต่อไปจะทำงานสนองความต้องการของคนในพื้นที่มากขึ้น
ในวันที่ 31 ตุลาคมนี้จะเป็นวันครบรอบ 48 ปีการก่อตั้งสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ ซึ่งได้ดำเนินการเป็นสื่อของรัฐที่ทำหน้าที่นำข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐสู่ประชาชนและสะท้อนความต้องการของประชาชนสู่ภาครัฐมาอย่างต่อเนื่อง โดยจะมีกิจกรรมทางศาสนาและกิจกรรมอื่น ๆ ที่หลากหลาย โดยนางสาวสมใจ สะสมทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กล่าวว่า แนวนโยบายการบริหารงานของสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จะเปลี่ยนไปจากเดิมที่นำข้อมูลข่าวสารของรัฐบาลไปสู่ประชาชน โดยต่อไปจะนำความต้องการของประชาชนสะท้อนสู่ภาครัฐให้มากยิ่งขึ้น เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมจัดทำและกำหนดรูปแบบรายการ เพื่อสนองความต้องการประชาชน ทำงานสนองยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ส่งเสริมประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือมีปัญหาเฉพาะเช่น ยาเสพติด การค้ามนุษย์ แรงงาน ความยากจน ผู้ด้อยโอกาส โรคเอดส์ โดยจะเน้นให้ความสำคัญกับเยาวชนเพื่อเป็นพื้นฐานที่ดีในอนาคต นอกจากนี้ยังได้มุ่งเน้นสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ระหว่างสื่อมวลชนและเป็นศูนย์ข้อมูลให้แก่ประชาชนในพื้นที่ด้านการประชาสัมพันธ์และการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง และสร้างความสมานฉันท์ให้แก่คนในชาติ
ที่ผ่านมาสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ได้รับรางวัลหลายรางวัลทั้งรางวัลองค์กรและรางวัลระดับบุคคลากร แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเสียงสะท้อนของประชาชนมากกว่า
 
30 ตุลาคม 2551 , 19:35 น. , อ่าน 1192  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่