จัดอบรมลูกเสืออาสา กกต.เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ที่โรงเรียนปรินส์รอยแยลวิทยาลัย เชียงใหม่

  
     คณะกรรมการการเลือกตั้งร่วมกับโรงเรียนปรินส์รอยแยลวิทยาลัย เชียงใหม่ จัดอบรมลูกเสืออาสา กกต.เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย
นายภุชงค์ นุตราวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานเปิดการอบรมลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ที่ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนปรินส์รอยแยลวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้ลูกเสือ-เนตรนารี ได้มีส่วนช่วยในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการเลือกตั้งในระดับต่าง ๆ และการให้ความรู้เรื่องประชาธิปไตยแก่ประชาชน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้เรื่องประชาธิปไตยและเข้าใจการเลือกตั้งในระดับต่างๆ ในท้องถิ่นของตนเอง อีกทั้งเพื่อการช่วยเหลือและบำเพ็ญประโยชน์ตามวัตถุประสงค์และอุดมการณ์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งกล่าวว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งและกระทรวงศึกษาธิการ ได้เล็งเห็นและตระหนักถึงความสำคัญของกิจการลูกเสือ ที่มุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนได้รับการฝึกอบรมเป็นพลเมืองดีของประเทศ โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ ศาสนา มีความปรารถนาให้ลูกเสือมีพัฒนาการทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรม มีความรับผิดชอบ ช่วยสร้างสรรค์ให้สังคมเจริญก้าวหน้า เพื่อความสงบสุขและมั่นคงของประเทศ โดยเฉพาะ หากได้มีการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย การเลือกตั้งให้สุจริตและเที่ยงธรรมแล้ว ก็จะทำให้ลูกเสืออาสา กกต.เป็นสุภาพบุรุษประชาธิปไตยเมื่อเติบโตขึ้นในอนาคต
สำหรับกองลูกเสืออาสา กกต.ที่จัดตั้งขึ้นครั้งนี้ นับเป็นกองแรกสำหรับโรงเรียนเอกชนในประเทศไทย โดยมีลูกเสือและเนตรนารี สามัญ เข้ารับการอบรมจำนวน 80 คน ทำการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม ถึง 1 พฤศจิกายน 2551 รวมระยะเวลาการฝึกอบรม 3 วัน
 
31 ตุลาคม 2551 , 09:50 น. , อ่าน 1254  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่