องคมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการรักษ์น้ำ สร้างฝาย ถวายในหลวง พื้นที่ดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่

  
     การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสนับสนุนงบกว่า 9 ล้านบาทสร้างฝายชะลอน้ำ 1,750 ฝายในพื้นที่ดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการรักษ์น้ำ สร้างฝาย ถวายในหลวง และใช้สร้างศาลาชมวิวบริการนักท่องเที่ยว
จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดโครงการฝายต้นน้ำลำธารตามแนวพระราชดำริ เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ดอยสุเทพ โดยมี นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานเปิดงาน บูรณการร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา สื่อมวลชนและประชาชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ขณะเดียวกันเป็นการสนองพระราชดำริในการรักษาต้นน้ำ ป่าไม้ และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ในพื้นที่ดอยสุเทพ โดยได้สร้างฝายจำนวน 1,750 ฝาย แบ่งเป็นพื้นที่อำเภอเมือง 650 ฝาย อำเภอแม่ริม 600 ฝาย และอำเภอหางดง 500 ฝาย ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี โครงการดังกล่าวถือเป็นแนวทางขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนโครง การตามนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะโครงการจากวันแม่ถึงวันพ่อ 116 วันสร้างสามัคคีอีกด้วย
นอกจากการสร้างฝายชะลำน้ำดังกล่าวแล้ว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังได้สร้างศาลาชมวิว 1 หลัง ณ จุดชมวิววังบัวบาน อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย โดยโครงการทั้งหมดได้รับงบประมาณสนับสนุนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจำนวน 9,710,000 บาท ดำเนินการระหว่างเดือนกันยายน-ธันวาคม 2551
 
27 พฤศจิกายน 2551 , 16:11 น. , อ่าน 1178  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่