จุดเทียนเนื่องในวันเอดส์โลก

  
    เด็ก ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกิจกรรมแสงเทียนนำชีวิต ร่วมกันคิดสู้ภัยเอดส์ เนื่องในวันเอดส์โลกในการแข่งขันกีฬาศุภนิมิตคัพ
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับเครือข่ายผู้ทำงานด้านเอดส์และกระทรวงสาธารณสุข จัดแข่งขันกีฬานักเรียนระดับประถม “ศุภนิมิตคัพ” เพื่อให้เด็กได้เล่นกีฬาเสริมสุขภาพและพัฒนาทักษะการเล่นกีฬา ควบคู่กับการอบรม ให้ความรู้ป้องกันภัยยาเสพติดและโรคเอดส์แก่เด็กและเยาวชน และเนื่องในวันเอดส์โลก จึงได้จัดกิจกรรมแสงเทียนนำชีวิต รวมกันคิดสู้ภัยเอดส์ Candle Light on the3 Bridge โดยร่วมกันจุดเทียนไขให้แสงสว่าง อันหมายถึงแสงสว่างแก่โลกและผู้ติดเชื้อเอดส์ ให้มีความหวังและกำลังใจในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและเสมอภาคกัน กิจกรรมดังกล่าวจัดที่ลานเอนกประสงค์ภายในสนามกีฬาสมโภชน์เชียงใหม่ 700 ปี โดยกีฬาศุภนิมิตคัพ ได้จัดต่อเนื่องปีนี้เป็นปีที่ 6 แล้ว โดยมีนายแพทย์สุรสิงห์ วิศรุตม์รัตน์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธาน มีผู้ร่วมงานเป็นเด็กนักเรียนระดับประถมจากโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ร่วมงานจำนวนมาก
องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้วันที่ 1 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันเอดส์โลก มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยได้จัดกิจกรรมแสงเทียนนำชีวิต ร่วมกันคิดสู้ภัยเอดส์ นอกจากจะเน้นย้ำให้สังคมปฏิบัติต่อผู้ป่วยเอดส์เหมือนคนปกติแล้ว ยังมุ่งปลูกจิตสำนึกให้สังคมเกิดความรักและเอื้ออาทรต่อผู้ป่วย เพื่อเป็นการเชื่อมสายใยความผูกพัน ความรัก เอื้ออาทร และการอยู่อาศัยในโลกใบเดียวกันอย่างมีความสุขและเสมอภาค และยังมุ่งหวังให้มวลชนเข้าใจและตระหนักถึงพิษภัยของโรคเอดส์ และรู้จักป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากเอดส์ด้วย
สำหรับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรคริสเตียนเพื่อการพัฒนาและสาธารณกุศลที่ดำเนินพันธกิจในกระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสในสังคมและผู้ดำเนินชีวิตในภาวะยากลำบาก มีสมาชิกทั่วโลก 103 ประเทศ ในส่วนของประเทศไทยนั้นได้ดำเนินการในพื้นที่ 50 จังหวัดทั่วประเทศ มีเด็กอยู่ในความอุปการะกว่า 121,000 คน
 
1 ธันวาคม 2551 , 10:17 น. , อ่าน 1191  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่