จังหวัดเชียงใหม่ประกาศให้พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ทุกอำเภอ เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติภัยหนาวกรณีฉุกเฉิน และจำเป็นต้องรีบให้การช่วยเหลือ

  
    จังหวัดเชียงใหม่ประกาศให้พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ทุกอำเภอ เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติภัยหนาวกรณีฉุกเฉิน และจำเป็นต้องรีบให้การช่วยเหลือ
นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ออกประกาศว่า ตามที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้พยากรณ์อากาศว่า ในระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2551 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2551 บริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงจากประเทศจีน ยังคงแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศหนาวจัดในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 7 – 12 องศาเซลเซียส ส่วนบริเวณยอดดอย อากาศหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 6 – 7 องศาเซลเซียส ส่วนอุณหภูมิต่ำสุดที่จังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงระยะเวลา 3 วันดังกล่าวสามารถวัดได้ 14.6, 13.3 และ11.5 องศาเซลเซียส ตามลำดับ ซึ่งลักษณะเช่นนี้ทำให้จังหวัดเชียงใหม่ได้รับผลกระทบจากอากาศหนาว จึงขอให้ประชาชนเตรียมการป้องกันภัยหนาวที่อาจเกิดขึ้นได้
อาศัยอำนาจตามข้อ 16 (2) ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 จึงประกาศให้พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ทุกอำเภอ เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติภัยหนาวกรณีฉุกเฉิน และจำเป็นต้องรีบให้การช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยพิบัติต่อไป
 
1 ธันวาคม 2551 , 16:53 น. , อ่าน 1199  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่