จังหวัดเชียงใหม่แจ้งทุกภาคส่วนร่วมสนับสนุนการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 14 พร้อมทั้งขอความร่วมมือชาวเชียงใหม่ทุกคนได้มีส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดี

  
    นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่ได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่จัดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 14 ระหว่าง 15 – 18 ธันวาคม 2551 นี้ ซึ่งการประชุมดังกล่าวเป็นเวทีที่มีความสำคัญที่จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค และเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของอาเซียนในตลาดโลก รวมถึงส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาค ธำรงไว้ซึ่งสันติภาพและผลประโยชน์ร่วมกัน
จังหวัดเชียงใหม่จึงขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ร่วมสนับสนุนการจัดประชุมดังกล่าว โดยขอให้ส่วนราชการ ระดมสรรพกำลังของหน่วยงาน ช่วยเหลือตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ และจังหวัดเชียงใหม่ร้องขอ เพื่อความเรียบร้อย ขณะเดียวกันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องช่วยปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่ให้สวยงาม ส่วนสถาบันการศึกษาควรจัดเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการประชุมให้นักศึกษาได้ทราบ สำหรับภาคเอกชน บริษัท ห้าง ร้าน ในจังหวัดเชียงใหม่ ต้องจำหน่ายสินค้าราคาเป็นธรรม อีกทั้งสื่อมวลชนทุกแขนง ควรช่วยรณรงค์ประชาสัมพันธ์งานอย่างต่อเนื่อง และขอความร่วมมือจากประชาชนร่วมแสดงออกถึงขนบธรรมเนียมประเพณี และแสดงน้ำใจไมตรีที่ดีงามของชาวล้านนา สร้างความประทับใจให้ผู้เข้าประชุม อันจะเป็นผลดีต่อภาพลักษณ์จังหวัดและของประเทศชาติต่อไป
 
1 ธันวาคม 2551 , 16:54 น. , อ่าน 1236  

 ข่าวโดย   พยนต์ –เสาวลักษณ์ – จตุพร สวท.เชียงใหม่