คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและองค์การเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชน กำหนดจัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม ประจำปี 2551

  
    คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและองค์การเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชน กำหนดจัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม ประจำปี 2551 ซึ่งนับเป็นงานสัปดาห์ศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ ระหว่างวันที่ 6-12 ธันวาคม 2551 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์เสริมสร้างแนวคิดสิทธิมนุษยชน ให้เกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าเคารพในศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์ อันจะนำไปสู่การถือปฏิบัติเป็นวัฒนธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย
ผู้ที่สนใจสามารถร่วมชมกิจกรรมมากมาย อาทิ ร่วมชมนิทรรศการ รับชมภาพยนตร์ ในงานนี้ได้ฟรีตลอดทั้งงาน และในวันที่ 9-10 ธันวาคม 2551 ได้จัดให้มีการมอบรางวัลให้บุคคล องค์กร นักเรียน ที่มีผลงานด้านสิทธิมนุษยชนที่ดีเด่นประจำปี 2551 อีกด้วย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โทร 0 2219 2980 ต่อ 5047 หรือ www.nhrc.or.th
 
1 ธันวาคม 2551 , 16:55 น. , อ่าน 1245  

 ข่าวโดย   พยนต์-เสาวลักษณ์-จตุพร สวท.เชียงใหม่