เปิดงานสร้างเสริมสุขภาวะ สุขภาพดีทั่วไทย ราชภัฏเชียงใหม่ร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน

  
    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เปิดงานสร้างเสริมสุขภาวะ สุขภาพดีทั่วไทย ราชภัฏเชียงใหม่ร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ผศ.ดร.เรืองเดช วงหล้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานเสริมสร้างสุขภาวะในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ชื่องาน สุขภาพดีทั่วไทย ราชภัฏเชียงใหม่ร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน ณ สนามฟุตบอลของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ทุกฝ่ายได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพ โดยนำยุทธศาสตร์ 6 อ (หก-ออ) เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีให้แก่อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
อ ที่หนึ่งคือ ออกกำลังกาย ภายใต้กิจกรรมเดินเพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ การให้บริการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย อ ที่สองคือ อาหาร ด้วยการรณรงค์การรับประทานอาหารปลอดภัยและมีประโยชน์ต่อสุขภาพ อ ที่สามคือ อารมณ์ โดยการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมวุฒิภาวะทางอารมณ์ ได้แก่ การทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ 89 รูป การแสดงดนตรี การแสดงนาฎยกรรมร่วมสมัย รวมถึงนิทรรศการปฏิบัติธรรมและการบรรยายธรรม อ. ที่สี่คือ อโรคยา ประกอบด้วยการให้บริการตรวจสุขภาพ การบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน และคางทูม การบริการนวดเพื่อสุขภาพ อ ที่ห้าคือ อนามัยและสิ่งแวดล้อม นำเสนอนิทรรศการ 5 ส นิทรรศการจัดห้องน้ำที่ได้มาตรฐาน และ อ สุดท้ายคือ อุบัติเหตุเพื่อการรณรงค์ สำนึกดี ขับขี่ปลอดภัย ร่วมใจสร้างวินัย เพื่อลดอุบัติเหตุ โดยการปล่อยขบวนรถจักรยานยนต์คณะนักศึกษา จำนวน 150 คัน เปิดไฟใส่หมวกกันน็อคไปทั่วเมืองเชียงใหม่
นอกจากนี้ ยังได้มีการปลุกกระแสชาวราชภัฏและเยาวชนในพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ ด้วยการปฏิณานตนเป็นประชาชนสุขภาพ โดยการทำความดี ละเว้นสิ่งเสพติดและอบายมุข ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมอันดี ตระหนักในความสำคัญของการมีสุขภาพที่ดี อันจะนำไปสู่การมีพฤติกรรมสุขภาพจนเป็นวิถีชีวิต เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
3 ธันวาคม 2551 , 17:18 น. , อ่าน 1200  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่