เชียงใหม่ จัดอบรมหมอดินอาสาประจำตำบล ปีงบประมาณ 2552

  
    สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 จัดอบรมหมอดินอาสาประจำตำบล ปีงบประมาณ 2552 ครั้งที่ 1 โดยมีอาสมัครเครือข่ายร่วมอบรมกว่า 200 คน
นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมหมอดินอาสาประจำตำบล ปีงบประมาณ 2552 ครั้งที่ 1 ซึ่งสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ จัดขึ้นจากการที่ได้คัดเลือกอาสาสมัครในแต่ละตำบลมาทำหน้าที่เป็นแกนกลางและเป็นเครือข่ายติดต่อประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดินกับเกษตรกร อีกทั้งช่วยเป็นที่ปรึกษาเบื้องต้นให้เกษตรกรเรื่องการใช้ประโยชน์ที่ดิน การปรับปรุงดิน โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของเกษตรกรและชุมชน ถือเป็นการเพิ่มช่องทางการเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนได้สะดวกรวดเร็วขึ้น และเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดอบรมหมอดินอาสาประจำตำบล อำเภอ ทุกอำเภอ ในจังหวัดเชียงใหม่ เข้ารับการฝึกอบรมกว่า 200 คน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ว่า การเข้ามาเป็นหมอดินอาสาของประชาชน นับว่าเป็นการสร้างคุณประโยชน์ ที่จะได้นำเอาความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่สู่เกษตรกรในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวด้วยว่า ที่ผ่านมาได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้มาอย่างต่อเนื่อง แต่ยังได้รับความสนใจจากประชาชนน้อย จึงขอให้ผู้เข้าอบรมช่วยประชาสัมพันธ์บอกต่อให้ประชาชนในพื้นที่ของตนทราบ และเข้ามาชมงาน งานราชพฤกษ์รวมใจภักดิ์ รักพ่อหลวง ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 - 10 ธันวาคม 51 นี้ ที่สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 เพื่อจะได้เห็นแนวทางประกอบอาชีพการเกษตรอย่างพอเพียง อีกทั้งร่วมชมพันธุ์ไม้และผลผลิตทางการเกษตรมากมายที่นำมาจัดแสดงด้วย
 
3 ธันวาคม 2551 , 17:21 น. , อ่าน 1248  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่