ชาวบ้านดงป่าลัน อ.แม่แตง จัดงาน 116 วัน ปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อ เฉลิมพระเกียรติ ดงป่าลัน 51 โดยมีกิจกรรมฟื้นฟูวัฒนธรรมพื้นบ้าน ต่าง ๆมากมาย

  
    นายอดิศักดิ์ วรรณลักษณ์ นายอำเภอแม่แตง เป็นประธานเปิดงาน 116 วัน ปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อ เฉลิมพระเกียรติ ดงป่าลัน 51 โดยกล่าวว่า นับตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม – 4 ธันวาคม 2551 เป็นเวลา 116 วันแล้วที่ได้ปลูกข้าวนาปี ซึ่งชาวบ้านได้นำเมล็ดพันธุ์ข้าวมาจาก อ.สันป่าตอง มาช่วยกันปลูก ดูแล จนกระทั่งเก็บเกี่ยว ถือเป็นการสร้างสัมพันธไมตรีที่ดี และรู้สึกภูมิใจในการมีส่วนร่วมของประชาชน นอกจากนี้ยังกล่าวถึงปัจจัย 4 โดยเฉพาะอาหาร ซึ่งในปัจจุบันทั่วโลกมีจำนวนประชากรสูงเกินกว่าระดับสมดุลของการผลิตอาหารอย่างน่าเป็นห่วง คาดว่าในอนาคตจำนวนประชากรจากทั่วโลกจะเพิ่มสูงขึ้นอีก ผลกระทบที่จะตามมาคือการขาดแคลนอาหาร จึงถือเป็นโอกาสดีที่ชุมชนได้เล็งเห็นความสำคัญของวีถีความเป็นอยู่อย่างดั้งเดิม อนุรักษ์วัฒนธรรมจารีตประเพณีไว้ อีกทั้งยังจัดศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนให้นักเรียนและผู้สนใจมาศึกษาจากสถานที่จริง ทำให้เกิดความสำนึกรักบ้านเกิด สิ่งสำคัญต้องน้อมนำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางการดำรงชีวิตด้วย
หลังจากนั้นนายอำเภอแม่แตง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก ผู้ใหญ่บ้าน สื่อมวลชนและประชาชนที่มาร่วมงาน ได้ชมการสาธิตไถกลบตอซังข้าว การตีข้าวด้วยคุ การสาธิตการประกอบอาหารแบบดั่งเดิม คือ ไก่อบฟาง ต่อจากนั้นทุกคนได้ร่วมกิ๋นข้าวตอนก๋างโต้ง ซึ่งมีอาหารพื้นเมืองหลากหลาย อาทิ น้ำพริกน้ำผัก ปลาทูทอด สร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาร่วมงาน
 
5 ธันวาคม 2551 , 09:45 น. , อ่าน 1182  

 ข่าวโดย   พยนต์ – เสาวลักษณ์ – จตุพร –ฐปนีย์ สวท. เชียงใหม่