จังหวัดเชียงใหม่เร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวหลังจากประกาศเป็นพื้นที่ประภัยพิบัติ ภัยหนาวทั่วพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    นายประจญ ปรัชญ์สกุล หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม ที่ผ่านมา จังหวัดเชียงใหม่ได้ออกประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องพื้นที่ประสบภัยพิบัติภัยหนาวกรณีฉุกเฉิน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ทุกอำเภอ และจำเป็นต้องเร่งให้ความช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัย โดยให้อำเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ซึ่งจากการสำรวจความเดือดร้อนของราษฎรทั้ง 24 อำเภอ พบผู้เดือดร้อนรวม 229,075 คน มีความต้องการเครื่องกันหนาวรวม 291,114 ชิ้น ได้รับความช่วยเหลือจากจังหวัด , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, องค์กรการกุศลและเอกชนไปแล้ว 119,597 ชิ้น หรือประมาณร้อยละ 40.1
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่กล่าวด้วยว่า ขณะนี้กระทรวงมหาดไทยจึงได้ซักซ้อมแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ด้วยการขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง ขอเพิ่มวงเงินและราคาต่อหน่วยสำหรับเครื่องกันหนาวที่จะจัดหาช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย และเสนอให้คณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจังหวัดพิจารณาสั่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ในกลุ่มจังหวัดที่ประกาศภัยพิบัติฉุกเฉิน ซึ่งหากเพิ่มวงเงินแล้วจะสามารถจัดหาเครื่องกันหนาวให้เพียงพอต่อความต้องการได้
 
5 ธันวาคม 2551 , 10:22 น. , อ่าน 1171  

 ข่าวโดย   พยนต์ – ฐปนีย์ – เสาวลักษณ์ – จตุพร สวท. เชียงใหม่