มณฑลทหารบกที่ 33 จัดโครงการพัฒนาประชาธิปไตย

  
     มณฑลทหารบกที่ 33 จัดโครงการพัฒนาประชาธิปไตย จัดอบรมประชาชนแกนนำกว่าพันคนเพื่อขยายผลการปกครองระบอบประชาธิปไตย
พลตรีธงชัย เทพารักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาประชาธิปไตย ณ สโมสรกาวิละ ค่ายกาวิละ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ซึ่งมณฑลทหารบกที่ 33 ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมจัดโครงการดังกล่าวเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตย สร้างองค์ความรู้ด้านการเมือง การปกครอง สังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของไทย เผยแพร่องค์ความรู้และวิธีการสร้างองค์ความรู้เพื่อประชาธิปไตยให้กับสังคมไทย สร้างทัศนคติของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ บนความหลากหลายทางเชื้อชาติ วัฒนธรรม ความเชื่อและศาสนา ตลอดจนกลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ โดยผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 กล่าวว่าปัจจุบันได้มีหลายกลุ่มที่พยายามดึงสถาบันเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อตีความเข้าข้างตน อันเป็นสิ่งไม่สมควรอย่างยิ่ง โครงการดังกล่าวเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีในการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย สร้างความตระหนักและสมัครสมานสามัคคีของคนในชาติ
สำหรับโครงการดังกล่าวแบ่งเป็น 3 รุ่น มีผู้เข้าร่วมอบรมรุ่นละประมาณ 350 คนรวมผู้เข้าอบรมทั้งหมดกว่าพันคนโดยผู้เข้าอบรมเหล่านี้จะนำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลในพื้นที่ต่อไป
 
6 ธันวาคม 2551 , 11:46 น. , อ่าน 1178  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่