กำหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 43 วันที่ 22 มการาคม 2552

  
     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรากุมารี เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 43 ในวันที่ 22 มกราคม 2552 ในขณะที่รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระบุว่า จำนวนผู้จบปริญญาโทและปริญญาเอกเพิ่มมากขึ้นทุกปี
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ วัชระ รุจิเวชพงศธร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แจ้งว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 43 วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2552 แบ่งออกเป็นภาคเช้าและภาคบ่าย โดยปีนี้มีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทั้งสิ้น 5,765 คน จาก 20 คณะ มีบัณฑิตที่ได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 จำนวน 270 คน เกียรตินิยมอันดับ 2 จำนวน 389 คน บัณฑิตที่ได้รับเหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร เหรียญทอง 63 คน และเหรียญเงิน 207 คน
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวว่า จากผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทั้ง 5,765 คนปีนี้ เป็นผู้จบหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 2,202 คน เป็นปริญญาโท 2,096 คน และปริญญาเอก 106 คน ซึ่งมีถึงร้อยละ 38 ของบัณฑิตทั้งหมด แสดงให้เห็นว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้พัฒนาคุณภาพ ให้เป็นสถาบันที่ผลิตบุคลากรด้านวิชาการและวิชาชีพระดับสูงเพิ่มขึ้น
สำหรับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นมหาวิทยาลัยในภูมิภาคแห่งแรกของประเทศไทย เริ่มจัดการศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ.2507 ปัจจุบันมีผู้สำเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 123,679 คน แบ่งเป็นปริญญาเอก 472 คน ปริญญาโท 20,513 คน ปริญญาตรี 94,829 คน ปริญญาตรีสมทบ 1,517 คน ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 2,636 คน และระดับประกาศนียบัตรต่าง ๆ 3,635 คน
 
12 ธันวาคม 2551 , 16:16 น. , อ่าน 1177  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่