การค้าขายผ่านชายแดนไทย ลาว พม่าและจีนขณะนี้เพียงร้อยละ 20 เท่านั้น

  
     การค้าขายผ่านชายแดนไทย ลาว พม่าและจีนขณะนี้เพียงร้อยละ 20 เท่านั้นหากระบบสาธารณูปโภคใช้งานได้เต็มที่จะมีมูลค่าการค้าขายเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 80
นายพัฒนา สิทธิสมบัติ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย และประธานคณะกรรมการเพื่อโครงการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ หอการค้า 10 จังหวัดภาคเหนือ จากการที่ภาคราชการและเอกชนในประเทศสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ ไทย-ลาว-พม่าและจีน ได้เตรียมการล่วงหน้ามาประมาณ 10 ปี เพื่อรองรับความเติบโตทางเศรษฐกิจในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มีการสร้างเครือข่าย และสาธารณูปโภคพื้นฐาน ทั้งเส้นทาง R3A ระบบโลจิสติกส์ ท่าเรือ และสะพาน ล่าสุดได้ลงนามในลาว เพื่อพัฒนาด้านการเกษตร การท่องเที่ยว ระบบโลจิสติก หัตถอุตสาหกรรม สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่และสร้างบรรยากาศการลงทุนที่ดี ล่าสุดจะมีการจัดสัมมนาร่วมไทย-ลาวที่จังหวัดเชียงรายเพื่อวางแนวทางร่วมพัฒนา โดยพบว่าปีแรก ๆ นั้นมียอดการค้าผ่านลาวและจีนเพียง 35 ล้านเหรียญสหรัฐ ปัจจุบันตัวเลขได้เพิ่มขึ้นถึง 7 พันล้านเหรียญสหรัฐและเกือบหมื่นล้านเหรียญสหรัฐ เต็มขีดความสามารถรองรับได้ ทั้งนี้หากระบบสาธารณูปโภคแล้วเสร็จ ท่าเรือเชียงแสนจะรองรับสินค้าได้ 170,000 ตันต่อปี เส้นทาง R3A จะมีสินค้าผ่าน 2 แสนตันต่อปี และอีกสามปีข้างหน้าสะพานข้ามแม่น้ำโขงแล้วเสร็จ จะรองรับสินค้าได้อีกจำนวนมาก โดยพบว่าขณะนี้สินค้าเข้า-ออก ผ่านทุกช่องทางดังกล่าวมีประมาณร้อยละ 20 ของทั้งหมดเท่านั้น และหาก
รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงรายกล่าวในตอนท้ายว่า ในภาวะเศรษฐกิจถดถอย ลู่ทางการค้าการลงทุนผ่านช่องทางไทย-ลาว พม่าและจีนเป็นโอกาสสำคัญในอนาคตที่จะช่วยแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี
 
14 ธันวาคม 2551 , 16:12 น. , อ่าน 1180  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่