เวทีเสวนาองค์กรพัฒนาเอกชนในหัวข้อการส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ต้องขังในทัณฑสถานจังหวัดเชียงใหม่

  
    เครือข่ายสุขภาพและการพัฒนา ร่วมกับมูลนิธิรณรงค์เพื่อการรักษาเอดส์ จัดเวทีเสวนาองค์กรพัฒนาเอกชนในหัวข้อการส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ต้องขังในทัณฑสถานจังหวัดเชียงใหม่
นายบุญเนียม วงศ์ใจคำ ผู้ประสานงานพัฒนาระบบสุขภาพ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการรักษาเอดส์กล่าวว่า การทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพและการทำงานรณรงค์เชิงนโยบายเป็นเรื่องยาก โดยเฉพาะการทำงานในเรือนจำซึ่งมีบริบทที่ต่างออกไป และมีข้อจำกัดหลายอย่าง ทั้งเรื่องบุคลากร งบประมาณ และเวชภัณฑ์ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการรักษาเอดส์มีแนวคิดขยายการบริการสุขภาพที่ทั่วถึงและมีนโยบายด้านการให้บริการสุขภาพแก่กลุ่มที่เข้าถึงยาก เช่นเรือนจำหญิงและชาย โดยต้องการพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังในการทำงานให้เกิดการมีส่วนร่วมให้บริการสุขภาพ ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ต้องขังได้รับบริการสุขภาพที่ทั่วถึงและเท่าเทียม ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการสุขภาพและรณรงค์ผลักดันนโยบายการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้ต้องขังในเรือนจำทั้งผู้ต้องขังชาวไทย และผู้ต้องขังที่เป็นแรงงานข้ามชาติ
ปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่นำร่องในการทำงานของมูลนิธิเพื่อการรักษาเอดส์ มีเจ้าหน้าที่เข้าไปทำกิจกรรมร่วมกับทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ และเรือนจำชายจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้มีกลุ้มเพื่อนช่วยเพื่อนในเรือนจำสำหรับผู้ติดเชื้อและมีแกนนำทำงานด้านสุขภาพ โดยคาดว่าในอนาคตจะสามารถพัฒนาระบบบริการสุขภาพในเรือนจำให้เป็นระบบเดียวกันทั่วประเทศ
 
14 ธันวาคม 2551 , 16:13 น. , อ่าน 1196  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ – ฐปนีย์ สวท.เชียงใหม่