กระทรวงพลังงานแถลงผลการดำเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม

  
     กระทรวงพลังงานแถลงผลการดำเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม และตั้งเป้าปี54 ทั่วประเทศต้องลดการใช้พลังงานให้ได้ร้อยละ 20
นายพานิช พงศ์พิโรดม อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า จากการดำเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมของโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) กลุ่มภาคเหนือตอนบน ได้จัดอบรมให้ความรู้ ให้คำปรึกษา จัดสัมมนาแก่เจ้าหน้าที่ของสถานประกอบการ 47 แห่งภายในระยะเวลา 8 เดือนนั้น ส่งผลให้เกิดผลการประหยัดพลังงานเป็นรูปธรรมชัดเจน และอยู่ในเกณฑ์ที่ดี มีประสิทธิภาพ คือสามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ 1.6 ล้านหน่วยต่อปี พลังงานความร้อนประหยัดได้ 20.9 ล้านเมกะจูลต่อปี ประหยัดเงินถึง 10.2 ล้านบาทต่อปี ซึ่งมีเงินลงทุน 2.8 ล้านบาท และมีระยะเวลาคืนทุน 0.27 ปี จากผลความสำเร็จนี้
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกล่าวว่า ในปี 2554 กระทรวงพลังงานได้กำหนดเป้าหมายให้โรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กทั่วประเทศ ลดการใช้พลังงานให้ได้ร้อยละ 20 จากเดิมที่เคยทำได้ร้อยละ 8 เท่านั้น โดยจะให้คำปรึกษาและให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการทุกด้าน โดยเฉพาะการสร้างจิตสำนึกแก่ผู้ประกอบการ
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกล่าวด้วยว่า ถึงแม้ราคาน้ำมันจะลดลงแต่การใช้น้ำมันในภาคอุตสาหกรรมก็ยังมีมาก ซึ่งแนวทางการอนุรักษ์พลังงานแบบยั่งยืนนั้น ผู้ประกอบการต้องตระหนักถึงการใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดผลประโยชน์สูงสุด และรู้จักหาพลังงานทดแทนใหม่มาใช้จึงจะสามารถลดปัญหาด้านพลังงานได้
 
15 ธันวาคม 2551 , 16:32 น. , อ่าน 1185  

 ข่าวโดย   พยนต์ – เสาวลักษณ์ – จตุพร สวท. เชียงใหม่