นักวิชาการแนะประชาชนควรเคารพเสียงข้างมากตามระบอบประชาธิปไตย

  
    นักวิชาการแนะประชาชนควรเคารพเสียงข้างมากตามระบอบประชาธิปไตย พิจารณาข้อมูลข่าวสารรอบด้านโดยปราศจากอคติ บนพื้นฐานของเหตุผล และเคลื่อนไหวแบบอารยชน สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขต 5 จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายด้านประชาธิปไตย กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายผู้นำด้านประชาธิปไตย ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญร่วมเวที โดยนางจันทนา สุทธิจารี ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวว่า ในสังคมยุคปัจจุบันบทบาทของท้องถิ่นมีส่วนสำคัญมาก ทั้งนี้ประชาชนต้องบริโภคข้อมูลข่าวสารโดยพิจารณารอบด้าน ปราศจากอคติ ถูกต้องบนพื้นฐานของเหตุผล และอยากให้พลังบริสุทธิ์ช่วยบอกฝ่ายที่ขัดแย้งให้ยุติและเลิกทะเลาะกัน โดยเห็นว่าฝ่ายไม่ได้รับการโหวตให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็ได้รับเกียรติให้ทำหน้าที่ฝ่ายค้าน รับผิดชอบบ้านเมืองเช่นกัน ทั้งนี้ประชาธิปไตยนั้นคิดต่างกันได้แต่ต้องมีเหตุผลและเคารพเสียงข้างมาก ขณะที่ผู้นำนั้นมีความสำคัญอย่างมาก โดยผู้นำต้องเป็นผู้นำให้เกิดการเคลื่อนไหวแบบอารยชน ไม่เป็นเหยื่อของสถานการณ์เพื่อสนองตอบวัตถุประสงค์ในทางไม่ถูกต้อง ตามมนุษย์สภาวะกระทำต่อกัน ต้องระวังอัตตาของตนเองและแสดงออกอย่างเหมาะสม ขณะที่นายพีระ มานะทัศน์ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดลำปาง กล่าวว่า ภาวะผู้นำมีความสำคัญมากที่สุด ทั้งนี้ผู้นำต้องเป็นผู้เสียสละ กล้าคิด กล้าทำ กล้าคิดนอกกรอบ สามารถสร้างพลังขับเคลื่อนการพัฒนา ภายใต้กฎ กติกา มารยาททางสังคม ขณะที่นายสมศักดิ์ บุญเปลื้อง สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดลำพูนกล่าวว่า ความขัดแย้งในปัจจุบันเกิดจากการอ้างอิงหลักนิติรัฐ การใช้อำนาจถ่วงดุล ทั้งนี้เห็นว่าพลังบริสุทธิ์ของประชาชนจะเป็นพลังสำคัญขับเคลื่อนระบอบประชาธิปไตย
 
16 ธันวาคม 2551 , 13:04 น. , อ่าน 1172  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-ฐปนีย์-เกษตร สวท.เชียงใหม่