เทศบาลนครเชียงใหม่มอบเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันแก่โรงเรียน 9 แห่ง กว่า 11 ล้านบาท

  
     เทศบาลนครเชียงใหม่ทำพิธีมอบเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันกว่า 11 ล้านบาทแก่โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและตำรวจตระเวนชายแดน พร้อมยืนยันว่าในภาคเรียนต่อไปหากสภาเห็นชอบอาจได้รับเพิ่มมากขึ้น
ร้อยเอกหญิง เดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวม 9 โรงเรียน เป็นเงิน 11,951,600 บาท เพื่อให้แต่ละโรงเรียนในได้นำไปใช้จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนสำหรับภาคเรียนนี้เป็นเวลา 200 วัน ในอัตราคนละ 10 บาทต่อวัน
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่กล่าวว่า ในปีนี้ทางเทศบาลได้รับอนุมัติให้เพิ่มเงินอุดหนุนแก่โรงเรียนต่างๆ จากคนละ 10 บาทต่อวัน เป็น 13 บาท แต่เนื่องจากมีเหตุขัดข้องทางสภา จึงไม่สามารถเพิ่มในภาคเรียนนี้ได้ คาดว่าในภาคเรียนต่อไป จะสามารถขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ อนุมัติให้เพิ่มเงินอุดหนุนได้
สำหรับการจ่ายเงินให้กับสถานศึกษานั้น เทศบาลนครเชียงใหม่จะแบ่งจ่ายเป็น 2 งวด ๆ ละ 100 วัน ตามจำนวนเงินที่ได้รับการจัดสรร ทั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ นักเรียนยากจนและด้อยโอกาส ได้รับประทานอาหารกลางวันและได้รับสารอาหารครบถ้วน
 
19 ธันวาคม 2551 , 14:59 น. , อ่าน 1191  

 ข่าวโดย   พยนต์ -เสาวลักษณ์ -จตุพร สวท. เชียงใหม่