มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานวันวิชาการ ครั้งที่ 4 ภายใต้แนวคิด วิถีวิจัย นวัตกรรมเพื่อชีวิต ระหว่างวันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2551นี้ ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  
    ดร.อำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 4 ภายใต้แนวคิด วิถีวิจัย นวัตกรรมเพื่อชีวิต ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2551นี้ ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น การนำเสนอนวัตกรรมของคณะและสถาบัน การอภิปรายแลกเปลี่ยนทัศนะระหว่างนักวิชาการ รวมถึงการนำเสนอผลงานการวิจัยจำนวนกว่า 326 ผลงาน พร้อมการนำเสนอตัวอย่างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนต่าง ๆ นอกจากนี้ ดร.อำพล เสนาณรงค์ ประธานในพิธียังได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่นักวิจัยดีเด่น รางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมอบทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ประจำปี 2551 จำนวน 51 ทุน
สำหรับการจัดงานวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในครั้งนี้ คาดว่าจะสามารถนำนวัตกรรมจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยออกแสดงสู่สาธารณะ โดยสามารถนำไปสู่การพัฒนาในเชิงพาณิชย์ ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักที่มหาวิทยาลัยได้มุ่งผลิตผลงานวิจัยในทุกสาขาวิชา เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ ให้สัมฤทธิ์ผลตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ภายใต้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชนท้องถิ่น ที่มุ่งเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมอย่างแท้จริง
 
19 ธันวาคม 2551 , 16:21 น. , อ่าน 1224  

 ข่าวโดย   พยนต์ – เสาวลักษณ์ – จตุพร สวท.เชียงใหม่