กระทรวงแรงงานของความร่วมมือจากนายจ้างอนุญาตให้ลูกจ้างที่เป็นกำลังพลสำรองในส่วนของกองทัพบกลาหยุดและจ่ายค่าจ้างในวันที่ลา เพื่อเข้ารับราชการในการตรวจสอบและฝึกวิชาทหาร

  
    
กระทรวงกลาโหมจะทำการเรียกกำลังพลสำรองในส่วนของกองทัพบก ประจำปี 2552 ทั้งหมด 20,389 นาย เข้ารับการตรวจสอบและฝึกวิชาทหาร กระทรวงแรงงานจึงขอความร่วมมือจากนายจ้างที่มีลูกจ้างเป็นกำลังพลสำรองในส่วนของกองทัพบกทุกแห่ง ปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 35 และมาตรา 58 ในส่วนที่เกี่ยวกับการลาเพื่อรับราชการทหารและการจ่ายค่าจ้างในวันที่ลา ดังนี้ เมื่อลูกจ้างได้รับคำสั่งเรียกพล (ตพ.17) หรือหมายเรียกพล (ตพ.13) ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 ให้ลูกจ้างนำคำสั่งเรียกพลหรือหมายเรียกพลนั้นไปแสดงต่อนายจ้าง พร้อมทั้งขออนุญาตลาหยุดงาน ทั้งนี้นายจ้างต้องอนุญาตให้ลูกจ้างลา ตามกำหนดเวลาและสถานที่ที่ปรากฏในคำสั่งเรียกพลหรือหมายเรียกพลนั้น เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝึกตามคำสั่งเรียกพลหรือหมายเรียกพลแล้ว ให้ลูกจ้างที่เป็นกำลังพลสำรองนำเอกสารขอความร่วมมือในการจ่ายเงินเดือนหรือค่าจ้าง (ตพ.22) ไปแสดงต่อนายจ้างเพื่อขอรับค่าจ้าง โดยให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างในวันลา เพื่อรับราชการทหารเท่ากับค่าจ้างในทำงานตลอดระยะเวลาที่ลา แต่ปีหนึ่งต้องไม่เกิน 60 วัน
หลังจากครบกำหนดระยะเวลาตามคำสั่งเรียกพลหรือหมายเรียกพลดังกล่าวแล้ว ให้นายจ้างรับลูกจ้างซึ่งเป็นพลทหารกองหนุนกลับเข้าทำงานในตำแหน่งและอัตราค่าจ้างเดิม แต่การเรียกลูกจ้างซึ่งเป็นกำลังพลสำรองเข้ารับราชการทหารในกรณีนี้ ไม่รวมถึงการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ หรือทหารเกณฑ์
 
9 มกราคม 2552 , 08:49 น. , อ่าน 1220  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ – ปรัศนีย์ – อุทุมพันธ์ สวท.เชียงใหม่