รายงานพิเศษ มูลนิธิทองเนื้องามเพื่อสังคม กับความยั่งยืนในการช่วยเหลือเพื่อแก้ปัญหาโรคเอดส์

  
    
จากผลการศึกษาทดลองของบริษัทเชียงรายไวเนอรี่ จำกัด จังหวัดเชียงราย ที่คิดค้นสมุนไพรคาวตอง สูตรทองเนื้องาม ในคนไข้โรคเอดส์ พร้อมกับการรับประทานยาต้านไวรัสเอดส์ ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ที่สามารถเพิ่ม CD4 ในร่างกายของผู้ป่วยเอดส์ได้ คนไข้เหล่านี้ไม่มีโรคแทรกซ้อน สุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ข่าวดังกล่าวได้เผยแพร่และมีคนไข้โรคเอดส์ติดต่อเพื่อขอรับสมุนไพรคาวตอง สูตรทองเนื้องามไปรับประทานนับร้อยคน โดย ศ.ดร.ยงยุทธ สาระสมบัติ อดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เจ้าของเชียงรายไวเนอรี่กล่าวว่า สิ่งที่ต้องเน้นย้ำคือความมีวินัยของคนไข้ที่ต้องรับประทานยาต้านไวรัสเอดส์เป็นประจำควบคู่กับสมุนไพรดังกล่าวและต้องตรวจเลือดทุกสองเดือน โดยติดต่อผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
คนไข้โรคเอดส์นั้น สิ่งที่ปรารถนาคือการไม่มีโรคแทรกซ้อน มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติ ซึ่งสมุนไพรคาวตอง สูตรทองเนื้องาม นับว่าเป็นอีกทางออกหนึ่งให้คนไข้เหล่านี้ โดยนางทองใบ ก้ำนารี และนายบุญเกิด ปานแก้ว กล่าวถึงความเปลี่ยนแปลงที่พบในร่างกายหลังจากรับประทานสมุนไพรคาวตองสูตรทองเนื้องามว่า เป็นผลในทางที่ดีขึ้นอย่างมาก ทุกวันนี้สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติเพียงแต่ต้องมีวินัยในตนเองเท่านั้น
เพื่อความยั่งยืนในการแก้ปัญหาโรคเอดส์ จึงได้เกิดมูลนิธิ “ทองเนื้องามเพื่อสังคม" สำหรับผู้ที่ต้องการขอความอนุเคราะห์ให้ติดต่อสอบถามที่หมายเลข 082-450-2964-9 โทรสาร 02-566-1601
 
9 มกราคม 2552 , 08:56 น. , อ่าน 1213  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่