ศูนย์วิจัยพลังงานแม่โจ้ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเปิดตัวโครงการ การศึกษาศักยภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมในเขตภาคเหนือตอนบน

  
    คณะผู้ตรวจสอบทางวิชาการจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ทำพิธีเปิดโครงการ การศึกษาศักยภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมในเขตภาคเหนือตอนบน ระยะที่ 2 การคัดเลือกแหล่งพัฒนาฟาร์มกังหันลม ซึ่งศูนย์วิจัยพลังงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย รศ.ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี ได้รับอนุมัติงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ให้ทำการศึกษาเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาศักยภาพด้านพลังงานทางเลือกของไทยให้มีประสิทธิภาพต่อไป
โครงการศึกษาศักยภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมในเขตภาคเหนือตอนบน ในเบื้องต้นแสดงให้เห็นว่าพื้นที่ภาคเหนือตอนบน มีศักยภาพสูงในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมใกล้เคียงกับลมทะเลทางใต้และมูลค่าการลงทุนต่ำกว่าพลังงานแสงอาทิตย์ อย่างไรก็ตาม การที่จะลงทุนติดตั้งกังหันลมในลักษณะ Wind Farm จำเป็นต้องมีการศึกษาถึงจำนวนกังหันลมที่จะสามารถติดตั้งได้จริง โดยการวิเคราะห์ปริมาณพลังงานไฟฟ้าและจำนวนกังหันลม และต้องมีการศึกษาความเหมาะสมด้านเทคนิควิศวกรรม รวมทั้งผลกระทบด้านเศรษฐศาสตร์ สังคม และสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนด้วย
สำหรับระยะที่ 2 นี้ เป็นการคัดเลือกแหล่งพัฒนาฟาร์มกังหันลมในพื้นที่เหมาะสม โดยในเบื้องต้นพบพื้นที่มีศักยภาพ 3 จุด ได้แก่ บ้านกิ่วลม จ.แม่ฮ่องสอน บ้านดอยล้าน และบ้านแม่แฮ จ.เชียงใหม่ ซึ่งยังคงต้องมีการศึกษาต่อไป เพื่อตอบสนองนโยบายความมั่นคงด้านพลังงานของไทยในอนาคต ++++++++++++++++++++ พยนต์ ยศสุพรหม 9 มกราคม 2552
 
9 มกราคม 2552 , 15:32 น. , อ่าน 1174  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่