จังหวัดเชียงใหม่จัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2552 ที่มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา

  
     ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2552 เน้นให้เด็กทุกคนรักษาความมีวินัย โดยขอให้ผู้ใหญ่ได้ช่วยทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็ก
นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2552 ณ มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจัดขึ้น ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน ตามหลักการขององค์การสหพันธ์เพื่อสวัสดิภาพเด็กระหว่างประเทศ แห่งสหประชาชาติ เพื่อให้ผู้ใหญ่ได้มีส่วนร่วมสร้างสรรค์ความสุขให้แก่เด็ก เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีความภาคภูมิใจในตนเอง มีระเบียบ วินัย มีความสามัคคี มีคุณธรรม รวมทั้งเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล ที่มุ่งส่งเสริมให้ภาครัฐและเอกชนได้ร่วมกันระดมสรรพกำลังในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของเด็กและเยาวชน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า ขอให้เด็กๆ ทุกคนปฏิบัติตามหลักการและแนวทางของสารรวมทั้งคำขวัญวันเด็กจากนายกรัฐมนตรีที่มอบให้แก่เด็กๆ โดยเฉพาะที่อยากจะเน้นเป็นพิเศษคือความมีวินัยที่เด็กทุกคนต้องรักษา และผู้ใหญ่ต้องแสดงให้เห็นเป็นตัวอย่าง
ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบเกียรติบัตรแก่เด็กและเยาวชนดีเด่น มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ให้การสนับสนุนการจัดงาน มอบของขวัญให้แก่เด็กที่เข้าร่วมงาน และร่วมชมการแสดงบนเวทีกลาง รวมทั้งเวทีย่อยภายในงาน
 
10 มกราคม 2552 , 11:50 น. , อ่าน 1207  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่