สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ใช้ศักยภาพทางการเรียนรู้ด้วยตนเองซึ่งมีอยู่ในธรรมชาติของมนุษย์ สำหรับการศึกษาระดับปริญญาโททางไกล

  
    การศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิตกับ มสธ.เป็นการดึงเอาศักยภาพการเรียนรู้ด้วยตนเองซึ่งมีอยู่ในธรรมชาติของมนุษย์มาใช้อย่างได้ผล
ในการศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขาและทุกสถาบันการศึกษา คือการมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง เพื่อนำความรู้นั้นไปใช้หรือแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน ในการทำงานหรือในสังคม โดยครูอาจารย์เป็นเพียงผู้ชี้แนะแนวทางและแหล่งการเรียนรู้เท่านั้น
รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบา สุธีธร ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกล่าวว่า การศึกษาทางไกลกับสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มสธ.จะมองผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ที่จะแสวงหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ มาประกอบเข้ากับหลักการ แนวคิด หรือทฤษฎีทางวิชาการ ซึ่งทุกคนมีศักยภาพทางการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว
ส่วนกรณีคนส่วนใหญ่มองว่า การศึกษาในมหาวิทยาลัยเปิดซึ่งเป็นการเรียนด้วยตนเอง อาจจะโดดเดี่ยวจากครูอาจารย์นั้น ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มสธ.กล่าวว่า การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา อาจจะมากกว่าการพบกันในการเข้าชั้นเรียนของมหาวิทยาลัยปิดทั่วไป เนื่องจากมีหนทางการสื่อสารที่เป็นไปอย่างไม่จำกัดเวลาและสถานที่
สำหรับสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มสธ. ขณะนี้กำลังเปิดรับสมัครผู้จบปริญญาตรีทุกสาขาเข้าเรียนในปีการศึกษา 2552 ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-2504-8341 หรือดูรายละเอียดพร้อมดาวโหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.stou.ac.th หมดเขตรับสมัคร วันที่ 31 มกราคม 2552 นี้
 
10 มกราคม 2552 , 17:29 น. , อ่าน 1214  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่