มหาวิทยาลัยพายัพ สนับสนุนการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ เปิดหลักสูตรจัดฝึกอบรมเสริมสร้างผู้ประกอบการรายใหม่

  
    
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ เถกิงรังสฤษฏ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่ กล่าวว่า ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันที่ย่ำแย่ ส่งผลให้ผู้ประกอบการหลายรายยกเลิกกิจการ มหาวิทยาลัยพายัพจึงได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างผู้ประกอบการใหม่ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่ให้มีความรู้ความสามารถในการดำเนินธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตลอดจนมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาวะแวดล้อม และสร้างโอกาสให้กลุ่มคนเหล่านี้สามารถที่จะสร้างธุรกิจขึ้นได้ด้วยตนเอง จึงได้ร่วมมือกับทางศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จัดอบรมโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2552 ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางให้ความรู้เชิงวิชาการ และเพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ที่จะให้สถาบันการศึกษามีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ SMEs เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว ด้วยการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ ขณะเดียวกันก็ช่วยเหลือผู้ประกอบการเดิมให้ยังคงมีศักยภาพอยู่รอด
ทั้งนี้การฝึกอบรมมีระยะเวลาทั้งหมด 17 วัน ผู้เข้าร่วมโครงการต้องเข้าฝึกอบรมให้ได้ร้อยละ 80 ของระยะเวลาทั้งหมด จึงจะได้รับใบประกาศนียบัตร โดยการฝึกอบรมครั้งนี้มีผู้ผ่านรอบคัดเลือกเข้ามาอบรมทั้งหมด 40 คน
 
13 มกราคม 2552 , 10:09 น. , อ่าน 1213  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ – ปรัศนีย์ – อุทุมพันธ์ สวท.เชียงใหม่