อบรมโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ปี 2552

  
    ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 1 ร่วมกับมหาวิทยาลัยพายัพ จัดอบรมโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ปี 2552 เพื่อแนะแนวทางในการประกอบกิจการให้กับผู้ประกอบการทั้งเก่าและใหม่ให้สามารถดำเนินธุรกิจได้ในสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ
นายวีรนันท์ นีลดานุวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 1 และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประดิษฐ์ เถกิงรังสฤษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ปี 2552 ณ อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว เพื่อสนับสนุนบัณฑิตใหม่ ผู้ว่างงาน และพนักงานลูกจ้างที่มีพื้นฐานการศึกษาดีและมีศักยภาพให้มีโอกาสเป็นผู้ประกอบการใหม่ ผลักดันให้เกิดวิสาหกิจใหม่และเป็นแหล่งจ้างงาน เพิ่มความเข้มแข็งแก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดเล็กในช่วงก่อตั้งกิจการ (3 ปีแรก) ให้สามารถอยู่รอด และรักษาสถานภาพการจ้างงานไว้ เตรียมความพร้อมให้แก่ทายาทธุรกิจในการสืบทอดกิจการให้สามารถรักษาสภาพการจ้างงานและสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต มีกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 35 คนในจังหวัดเชียงใหม่ โดยจัดฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ 12 – 31 มกราคม 2552 ณ มหาวิทยาลัยพายัพ
การฝึกอบรมดังกล่าวมหาวิทยาลัยพายัพได้ให้การสนับสนุนในเรื่องของหลักสูตรการอบรมและนักวิชาการที่จะมาให้ความรู้และแนะแนวทางในการประกอบกิจการ โดยการเปิดหลักสูตรขึ้นมาโดยเฉพาะ อีกทั้งมีการคาดการณ์ว่าแนวโน้มของการเลิกจ้างในภาคอุตสาหกรรมของ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนมีสูง ทางสภาอุตสาหกรรมจึงร่วมกันหาทางออกด้วยการหาตลาดใหม่มารองรับสินค้า ___________________________________
 
13 มกราคม 2552 , 11:52 น. , อ่าน 1203  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ – ปรัศนีย์ – อุทุมพันธ์ สวท.เชียงใหม่