ประชุมเสริมสร้างประสิทธิภาพกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

  
     ประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 17 จังหวัดภาคเหนือร่วมประชุมเสริมสร้างศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยมีประเด็นที่น่าสนใจเรื่องการเสนอขอให้ยกเลิก พรบ.สถานะกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
กรมการปกครอง จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้นำท้องที่ ประจำปี 2552 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง ชัดเจนตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง และรับทราบนโยบายและแนวทางปฏิบัติงาน โดยมีนายวงศักดิ์ สวัสดิพานิชย์ อธิบดีกรมการปกครองเป็นประธานในพิธีเปิด มีผู้ร่วมประชุมเป็นประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ระดับอำเภอ 17 จังหวัดภาคเหนือประมาณ 200 คน เพื่อนำไปเผยแพร่กับผู้ปกครองท้องที่ในหมู่บ้าน ตำบลที่รับผิดชอบให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องและเกิดประสิทธภาพ อีกทั้งรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงแนวทางการพัฒนาที่เสริมสร้างศักยภาพและประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งปรับแนวคิด วิธีการทำงานให้เหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบัน รวมทั้ง พระราชบัญญัติสถานะปกครองท้องที่ ที่มีการยุบเลิกกำนัน ผู้ใหญ่บ้านไปแล้วกว่า 1,600 อัตรา จากทั้งหมดกว่า 290,000 อัตราทั่วประเทศ ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรีให้ประกาศเป็นพระราชกำหนดให้ยกเลิกพระราชบัญญัติดังกล่าว เพื่อดำรงไว้ซึ่งตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้านรวมทั้งนายอำเภอที่ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าส่วนราชการในท้องที่มาช้านาน
นอกจากนี้อธิบดีกรมการปกครองยังได้ไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศาลเจ้าปุงเถ้ากง และตรวจเยี่ยมกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ หลังจาก ตรวจเยี่ยมการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนและมอบบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่บุคคลผู้ได้รับสัญชาติไทย ตามมาตรตรา 23 พรบ.สัญชาติฉบับที่ 4 พ.ศ.2551 ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงดาว
 
13 มกราคม 2552 , 11:53 น. , อ่าน 1201  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่