คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประสบความสำเร็จในการคัดตัวอ่อนโรคอัลฟาธาลัสซีเมีย เป็นรายแรกของประเทศไทย และเป็นรายที่ 2 ของโลก

  
    
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา แถลงผลความสำเร็จในการคัดตัวอ่อนเพื่อหลีกเลี่ยงโรคอัลฟาธาลัสซีเมีย เป็นรายแรกของประเทศไทย โดยทารกจากการคัดตัวอ่อนเป็น เพศชาย คลอดเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2551 คือ เด็กชายปกรณ์วิทย์ คันธามารัตน์ ซึ่งบิดามารดาเป็นพาหะโรคธาลัสซีเมีย โดยการคัดตัวอ่อนดังกล่าวเป็นการวินิจฉัยก่อนคลอดที่มีความก้าวหน้าสูงที่สุด เป็นทางเลือกใหม่ที่ช่วยให้บิดามารดาที่เป็นพาหะของโรคธาลัสซีเมียสามารถมีลูกและมั่นใจได้ว่าบุตรที่ได้จะไม่เป็นโรคธาลัสซีเมีย
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ วัฒนา นาวาเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่กล่าวว่า การคัดตัวอ่อนเพื่อหลีกเลี่ยงโรคอัลฟาธาลัสซีเมีย จะช่วยป้องกันการเสียชีวิตของเด็กทารกในครรภ์ และช่วยให้มารดาไม่ต้องทำแท้งในกรณีที่วินิจฉัยก่อนคลอดพบว่าทารกมีความผิดปกติ
โรคธาลัสซีเมียหรือโรคโลหิตจาง เป็นโรคทางพันธุกรรมชนิดยีนเดี่ยวที่พบมากที่สุดในโลก ประชากรที่ป่วยเป็นโรคนี้ พบมากในแถบเอเชีย และเป็นปัญหาใหญ่ปัญหาหนึ่งของประเทศไทย ทารกที่ได้รับการถ่ายทอดยีนอัลฟาธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง จะมีอาการซีดมาก หัวใจวาย บวมทั้งตัว โดยส่วนหนึ่งจะเสียชีวิตในครรภ์ ส่วน มารดาที่ตั้งครรภ์ทารกก็มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนร้ายแรงถึงชีวิตได้ เช่นภาวะคลอดยาก ตกเลือด และครรภ์เป็นพิษ
 
14 มกราคม 2552 , 14:41 น. , อ่าน 1209  

 ข่าวโดย   พยนต์ – สุพัตรา – ทีฆายุ สวท. เชียงใหม่