รายงานพิเศษ 24 อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมโครงการภูมิปัญญาแผ่นดินขยายผลสู่ปวงชนชาวไทย โดยยึดศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นแบบอย่าง

  
    
หากพูดถึงศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เชื่อว่าหลายท่านคงจะรู้จักเป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การฟื้นฟูและอนุรักษ์ดิน น้ำ และป่าไม้ จากความสำเร็จในเรื่องการถ่ายทอดแนวพระราชดำริของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ล่าสุดจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดทำโครงการภูมิปัญญาแผ่นดินขยายผลสู่ปวงชนชาวไทยขึ้น โดยใช้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นตัวอย่างเพื่อนำไปขยายผลในพื้นที่ นายประดับ กลัดเข็มเพชร ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ กล่าวว่า แต่เดิมนั้นพื้นที่ดังกล่าวกว่า 8,500 ไร่ เป็นป่าเสื่อมโทรม หากเกิดฝนตกหนัก จะส่งผลให้น้ำชะล้างหน้าดิน ฤดูแล้งก็จะเกิดไฟป่าได้ง่ายอีกด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีแนวพระราชดำริฟื้นคืนพื้นที่ สร้างฝายชะลอน้ำ เก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูร้อน และให้ความชุ่มชื้นแก่ผืนป่าด้วยการสร้างคลองไส้ไก่ คูคลองก้างปลา ภายใต้แนวคิดต้นทางป่าไม้ปลายทางประมง จึงทำให้สภาพป่าบริเวณศูนย์กลับคืนสู่สภาพอุดมสมบูรณ์และไม่เกิดไฟป่าในพื้นที่กว่า 20 ปีแล้ว
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ไม่เพียงแต่เป็นห้องเรียนห้องใหญ่ในการฟื้นฟูผืนป่าเท่านั้น ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นแหล่งพัฒนาอาชีพให้กับชุมชนอีกด้วย โดยนายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้นายอำเภอทั้ง 24 อำเภอ นำแนวคิดในพระราชดำริไปขยายผลดำเนินการอำเภอละ 1 พื้นที่ หลังจากที่ส่งคณะทำงานเข้ามาศึกษาดูงาน ซึ่งสามารถดำเนินการได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่
ขณะที่นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน นายอำเภออมก๋อย กล่าวว่า จะนำแนวคิดในการฟื้นฟูสภาพดิน น้ำและป่า ไปใช้ขยายผลในพื้นที่บ้านผาปูน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าค่อนข้างมาก และมีสภาพภูมิประเทศคล้ายกับห้วยฮ่องไคร้ก่อนการก่อตั้งศูนย์
ด้านนายวิชิต บุญกังวาน นายอำเภอฮอด กล่าวว่า ในอำเภอฮอดเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่มีลักษณะปัญหาคล้ายคลึงกับห้วยฮ่องไคร้ก่อนการปรับปรุง หลังจากนี้จะรณรงค์ให้ความรู้แก่ชาวบ้านเรื่องการทำป่าต้นน้ำ และจะส่งเสริมในเรื่องแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงด้วย
ศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นห้องเรียนใหญ่ที่มีชีวิตที่ประชาชนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพปัญหา เพราะหากแต่ละพื้นที่เอาจริง เชื่อว่าความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติจะกลับคืนมาอีกครั้งอย่างแน่นอน
 
15 มกราคม 2552 , 08:42 น. , อ่าน 1197  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ – ปรัศนีย์ – อุทุมพันธ์ สวท. เชียงใหม่