ทุกอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ขยายผลเศรษฐกิจพอเพียง

  
     ทุกอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่นำแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงโดยนำผลสำเร็จจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริไปขยายผลพื้นที่ละหนึ่งแห่งเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจให้ประชาชน
นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน ขยายผลสู่ปวงชนชาวไทย ณ ศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายอำเภอทั้ง 24 อำเภอและทีมงาน รวมทั้งตัวแทนจากภาครัฐและเอกชนร่วมงานประมาณสามร้อยคน ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้จังหวัดนำความรู้จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริไปขยายผลในทางปฏิบัติในโครงการ กิจกรรมของจังหวัด อำเภออย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน เกิดกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้เข้าร่วมอบรมจากตัวอย่างบทเรียนของการพัฒนาตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อนำไปจุดประกายความคิดในการพัฒนาชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกิดกระบวนการเรียนรู้และขยายผลครอบคลุมพื้นที่ต่าง ๆ อย่างทั่วถึง อันเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่เป็นผู้ทรงจุดประกายความคิด เพื่อแก้ปัญหาทุกข์ยากของประชาชน
ผู้ว่าราชาการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า นายอำเภอมีหน้าที่ดูแลทุกข์สุขของประชาชน โดยปัจจุบันได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจพอเพียงนับเป็นอีกทางออกหนึ่งที่จะช่วยบรรเทาปัญหาได้ ทั้งนี้ขอให้แต่ละอำเภอนำเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงไปขยายผลอย่างน้อยอำเภอละหนึ่งจุด
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวด้วยว่าจังหวัดเชียงใหม่มี 24 อำเภอ จะแบ่งเป็นสามโซนคือเหนือ กลางและใต้ ขอให้นำความสำเร็จของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ไปขยายผลสู่ความเป็นรูปธรรมในพื้นที่ตามความเหมาะสม
 
15 มกราคม 2552 , 08:47 น. , อ่าน 1181  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-ปรัศนีย์-อุทุมพันธ์ สวท.เชียงใหม่