สำนักนายกรัฐมนตรีจัดประชุมเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน 5 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เพื่อสร้างความเข้าใจในการทำงานของผู้ปฏิบัติให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

  
    
นายกิตติ ลิ้มชัยกิจ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กว่า 300 จากจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน ร่วมประชุม ทั้งนี้เพราะแผนแม่บทในการพัฒนาหน่วยงานต่างๆ ในระบบราชการ ได้กำหนดให้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหัวใจสำคัญ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง โดยการประชุมดังกล่าวดำเนินการมาแล้วสองปี ครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในรอบปี เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งให้ประชาชนได้เข้าใจโครงการที่รัฐบาลดำเนินการ ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน โดยให้ข้อมูลให้ครบทุกด้าน เพื่อการตัดสินใจอย่างเหมาะสม รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ปัจจุบันมีการกระจายอำนาจลงสู่ท้องถิ่นมากขึ้น และพบว่าประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในหลายกระบวนการมากขึ้น เช่น การเสนอความคิดเห็นของประชาชนที่หลากหลายเป็นสิ่งที่ดี ซึ่งในที่สุดก็จะนำไปสู่กระบวนการตัดสินใจเพื่อสังคมส่วนรวม
ขณะที่นายไพโรจน์ แสงภู่วงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่มีองค์กรประชาชนที่เข้มแข็ง ที่ผ่านมามีโครงการต่างๆ ที่ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ เช่น การจัดสร้างประตูระบายน้ำ โครงการจัดทำผังเมืองรวม ซึ่งจังหวัดได้เปิดโอกาสรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ทั้งนี้เห็นว่า การคิดต่างสามารถทำได้ หากไม่แตกแยก ถ้าทุกคนมุ่งที่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมก็จะบรรลุวัตถุประสงค์
 
16 มกราคม 2552 , 09:15 น. , อ่าน 1207  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ – ทีฆายุ – สุพัตรา สวท.เชียงใหม่