รายงานพิเศษ ครู ผู้มีจิตวิญญาณเหนือความเป็นครู ความทุ่มเทที่ไม่หวังผลตอบแทน

  
    
วันที่ 16 มกราคม ของทุกปี เป็นวันครู ซึ่งเป็นการให้ความสำคัญกับครูที่เป็นผู้อบรมสั่งสอน ถ่ายทอดความรู้แก่เด็กๆ สิ่งเหล่านี้นับเป็นการแสดงออกถึงความเสียสละของคนเป็นครู ในจำนวนครูผู้เสียสละนั้น มีครูส่วนหนึ่งที่ อดทน เพียรพยายาม และเสียสละแม้กระทั่งแม้เวลาส่วนตน เพื่อสั่งสอนและดูแลเอาใจใส่เด็กที่ขาดความอบอุ่นจากบิดามารดา ดังเช่น นางรัตนาภรณ์ อินทรสาลี ครูผู้อุทิศตนให้กับการเลี้ยงดูเด็กในมูลนิธิเด็กกำพร้าบ้านกิ่งแก้ว มากว่า 12 ปี ไม่เพียงแต่เป็นครู แต่ยังทำหน้าที่เป็นทั้งบิดามารดา ให้ความอบอุ่นแก่เด็กๆ ด้วยความรักเหมือนลูกของตนเอง โดยไม่ได้คาดหวังว่าเด็กจะต้องกลับมาตอบแทน แค่เพียงอยากให้เด็กๆ เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของสังคมในอนาคต
ขณะที่ครูอีกกลุ่มหนึ่ง ต้องใช้ความอดทนมากเป็นพิเศษ เพราะเด็กที่ต้องดูแล เป็นเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญา ออทิสติก มีความพิการซ้ำซ้อน และมีความสามารถที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงต้องให้ความสนใจมากเป็นพิเศษ นางมาลินี วรรณวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละ อนุกูล กล่าวว่าผู้ที่จะมาเป็นครูสอนเด็กพิเศษต้อง เปิดใจ ยอมรับ อดทนกับพฤติกรรมของเด็ก และสิ่งเดียวที่คาดหวัง คือให้เด็กสามารถพัฒนาตนเอง และใช้ชีวิตในสังคมได้ ขณะที่ครูตามโรงเรียนต่างๆ จัดแผนการสอนรายชั้นเรียน แต่ครูที่นี่จัดแผนการสอนรายคน จดจำปัญหาเฉพาะของเด็ก และอยู่ด้วยกันกับเด็กตลอดเวลา
ไม่ว่าจะเป็นครูที่ต้องสอนเด็กประเภทไหน สิ่งหนึ่งที่ครูทุกคนมี คือ จิตวิญญาณของความเป็นครูที่ทุ่มเท เสียสละ เพียงเพื่อมุ่งหวังให้ลูกศิษย์มีอนาคตที่ดี เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของสังคม และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศชาติ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน จึงไม่ผิดนักที่คนจะมองว่า ครูเปรียบแสมือนเรือจ้าง ที่ส่งถึงฝั่งแล้ว จะมีผู้โดยสารกี่คนที่จะกลับมาสนใจเรือเก่าๆ นี้
 
16 มกราคม 2552 , 09:34 น. , อ่าน 1183  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ – ทีฆายุ – สุพัตรา สวท.เชียงใหม่