กิจกรรมเนื่องในวันครูที่จังหวัดเชียงใหม่

  
     ครูในจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันครูที่โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย พร้อมร่วมพิธีมอบรางวัลเชิดชูครูผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น
นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเนื่องในวันครูประจำปี 2552 ณ หอประชุมโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ในงานได้มีการประกาศผลการพิจารณาครูผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น และมอบใบประกาศเกียรติบัตรให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสำนึกและความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน ซื่อสัตย์ สุจริต ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเต็มใจ ตรงต่อเวลา และเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิใจช่วยเหลือและปฏิบัติต่อศิษย์อย่างมีเมตตาและเป็นธรรม มีความวิญญาณของความเป็นครู ยอมเสียสละความสุขส่วนตัว ทุ่มเทการทำงานให้กับโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลความเจริญในพื้นที่ทุรกันดารหรือพื้นที่เสี่ยงภัย ดำรงตนและปฏิบัติตนด้วยความเหมาะสม เป็นแบบอย่างที่ดี อุทิศตนเพื่อสังคม เป็นบุคคลตัวอย่างของชุมชน ในการนี้ครูทั้งหมดที่ไปร่วมพิธีได้ร่วมกล่าวคำปฏิญาณตน
สำหรับวันครู ได้จัดให้มีขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ.2500 หลังจากพระราชบัญญัติครูประกาศใช้ 12 ปี สถานที่จัดงานวันครูครั้งแรกของจังหวัดพระนครและธนบุรี คือกรีฑาสถานแห่งชาติ เพื่อให้เห็นความสำคัญของอาชีพครูที่เสียสละประกอบคุณงามความดีเพื่อประโยชน์ของชาติและประชาชนจำนวนมาก ครูเป็นผู้สั่งสอนประสิทธิประสาทวิชาความรู้ให้แก่เด็ก อันเป็นอนาคตของชาติ และเป็นการเตรียมพลเมืองอย่างมีคุณภาพให้แก่สังคม
 
17 มกราคม 2552 , 12:18 น. , อ่าน 1183  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-ปรัศนีย์-อุทุมพันธ์ สวท.เชียงใหม่