ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสรุปยอดการเกิด อุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ในจังหวัดเชียงใหม่วันที่ 14 เมษายน 2552 มีผู้เสียชีวิต 5 คน จากปีที่แล้วไม่มียอดผู้เสียชีวิต

  
     ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสรุปยอดการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล สงกรานต์ในจังหวัดเชียงใหม่วันที่ 14 เมษายน 2552 มีผู้เสียชีวิต 5 คน จากปีที่แล้วไม่มียอดผู้เสียชีวิต สาเหตุหลักมาจากการเมาสุราและหลับในขณะขับรถ
การประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล สงกรานต์ 2552 ที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ มียอดผู้เสียชีวิตตั้งแต่วันที่ 10 – 14 เมษายน รวม 12 คน ขณะที่ปีที่แล้วมียอดผู้เสียชีวิตเพียง 9 คน และเฉพาะวันที่ 14 เมษายน มีผู้เสียชีวิตถึง 5 คน จากปีที่แล้วไม่มีผู้เสียชีวิตเลย ส่วนผู้บาดเจ็บมี 27 คน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 13 คน จำนวนการเกิดอุบัติเหตุ 28 ครั้ง เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 17 ครั้ง โดยอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดในช่วงเวลา 16.00 – 24.00 นาฬิกา ทั้งนี้สาเหตุหลักมาจากการเมาสุราและหลับในขณะขับรถ ซึ่งผู้ประสบอุบัติเหตุส่วนใหญ่เป็นคนในท้องถิ่นที่ไม่ใช่เด็กและเยาวชน
ที่ประชุมกำหนดมาตรการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเพิ่มมากขึ้นในวันที่ 15 -16 เมษายน โดยเพิ่มความเข้มงวดของเจ้าหน้าที่ตามจุดตรวจต่างๆ ให้มีเจ้าหน้าที่อยู่ประจำจุดตรวจตลอดเวลาอย่างน้อย 1 คน และยังขอความร่วมมือจากสายตรวจเคลื่อนที่ให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด อีกทั้งประชาสัมพันธ์ไปยังผู้นำท้องถิ่นให้ช่วยกันกวดขันและดำเนินการตาม มาตรการอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะหมดช่วง 7 วันอันตรายในเทศกาลสงกรานต์
 
15 เมษายน 2552 , 17:27 น. , อ่าน 1191  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่