รมช พาณิชย์เปิดค่ายเยาวชน FTA

  
     กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเร่งให้ความรู้แก่เยาวชนภาคเหนือเพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนของประเทศไทย
นายอลงกรณ์ พลบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชน FTA ณ โรงพลศึกษา 3 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ได้มอบหมายให้ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จัดโครงการดังกล่าวระหว่างวันที่ 11-12 มิถุนายน 2552 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่อาจารย์ นิสิต นักศึกษา เรื่องการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระตุ้นให้ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะเยาวชนรุ่นใหม่สนใจต่อภาวะเศรษฐกิจโลก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจการค้า การลงทุนของประเทศไทย โดยได้คัดเลือกตัวแทนนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ในจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือร่วมกว่า 700 คน มาเป็นแกนนำในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเจรจาการค้า ของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศในอนาคต โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เน้นย้ำให้เยาวชนสนใจบทบาทของประเทศไทยในฐานะสมาชิกหนึ่งในสิบประเทศของกลุ่มอาเซียน ในปี 2558 จะปรับเปลี่ยนเป็นประชาคมอาเซียน โดยจะมีกฎบัตรอาเซียนเป็นธรรมนูญ ประกอบด้วย 3 เสาหลัก คือ ประชาคมความมั่นคงอาเซียน ประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียนและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยจะมีการค้า การลงทุน และการเคลื่อนย้ายเงินทุนในตลาดใหญ่ ที่มีเสรีทางการค้าปลอดภาษีในสินค้าเกือบทุกชนิด โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 เป็นต้นไป
สำหรับค่ายเยาวชน FTA จัดที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นครั้งที่ 3 ก่อนที่จะกระจายจัดตามจังหวัดใหญ่ ๆ ในประเทศ แต่ละครั้งจะมีการคัดสรรเยาวชน FTA ดีเด่น เพื่อเป็นแกนนำเผยแพร่ความรู้เรื่องดังกล่าวสู่เพื่อนในสถานศึกษาและประชาชนทั่วไป
 
12 มิถุนายน 2552 , 09:56 น. , อ่าน 1170  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่