ภาคเอกชนในเชียงใหม่คาดหวังให้รัฐบาลผลักดันกระตุ้นภาคเอกชนให้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเตรียมการรองรับเมกะโปรเจกในรูปกลุ่มจังหวัด ในการประชุม ครม.สัญจรที่เชียงใหม่

  
     นายณรงค์ ตนานุวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ที่จังหวัดเชียงใหม่ 6-7 กันยายน 2549 ภาคเอกชนในจังหวัดคาดหวังว่าน่าจะมีการแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน ปัญหาขยะ และปัญหาน้ำท่วม การเตรียมความพร้อม เมกะโปรเจกที่รัฐบาลนำมาลงที่เชียงใหม่ โดยจะดูแนวทางว่าจะสามารถกระจายรายได้สู่กลุ่มจังหวัดล้านนาทั้งกลุ่มหรือไม่ รวมทั้งการขับเคลื่อนการค้าการลงทุน เพราะที่ผ่านมาส่วนใหญ่พบว่ามีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแต่ยังไม่พัฒนาด้าน Software มากเท่าที่ควร ทั้งนี้อยากเห็นนโยบายที่ผลักดันให้ภาคเอกชนเป็นผู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างแท้จริง ประธานหอการค้ายังกล่าวด้วยว่า ที่ผ่านมาเห็นด้วยกับการที่รัฐบาลกระตุ้นรากหญ้าก่อน แต่หลังจากกระตุ้นรากหญ้าได้ระดับหนึ่งแล้ว เห็นควรให้กลับมาดูแลภาคเอกชน โดยเฉพาะปีนี้รัฐบาลตั้งเป้าให้เป็นปียกระดับมาตรฐานผู้ประกอบการไทย แต่ยังไม่เห็นโครงการที่เป็นรูปธรรม ทั้งนี้หากไม่มีการเตรียมการรองรับ ในอนาคตนักลงทุนจากต่างประเทศที่มีเงินทุนมากกว่าจะเข้ามาลงทุนซึ่งเอกชนไทยจะไม่สามารถแข่งขันได้เลยหากไม่มีการเตรียมความพร้อมล่วงหน้า
 
, อ่าน 1159  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่